April 28th, 2020

Азия, Сибирь

В памяти. Цыренжаб Согшигбоевич Соктоев. (Запись живого голоса)

В Памяти: Доржи Гомбоев, Самбо Дугаржапов, Батомунко Цырендоржиев, Бадма Цыренов,

___________________________________________________________________________

Мы беседовали с ним весной 2010 года. Выслушав его историю, я написал очерк не только о нём самом, но и его родителях.
В жизни любого человека должна быть высшая справедливость…


Collapse )
Азия, Сибирь

Узнайте этих людей. Выпуск №21

Выходит по чётным дням, 3 раза в неделю.
В этом выпуске - 24 фотографии. Пять фотографий без подписей.Все комментарии прошу оставлять здесь, под материалом. Там есть опция "Добавить комментарий" Оставленные на других ресурсах комментарии, например, в Вайбере, сюда никак не попадут...
Надеюсь, что нужные им фотографии людя сохранят для семейных альбомов, в личных архивах. Также они могут пригодиться для СМИ, журналистам и краеведам нового поколения.
Капитан Юндунов Жамсаран.jpg
Слева: капитан Жамсаран Юндунов.
Collapse )

Азия, Сибирь

12 драгоценностей жизни. Стрельба из лука

Начало и продолжение здесь: Летопись-1, Летопись-2.
Данные на 2019 год. Публикации по оригинал-макету изданной книги - ББК 75.03
ISBN 978-5-91121-287-2. Тираж - 500 экз.

Малым тиражам - массовую доступность!
__________________________________________________________________

2. Лук. В наше время и в историческом прошлом Агинского округа

1963 год. Лучники Аги и Дорнод аймака (Монголия) после товарищеской встречи.
Collapse )
Азия, Сибирь

Даширабдан Батожабай. Төөригдэhэн хуби заяан (Отрывки из оригинала 1958 года)

Байгалай толон. 1958 года.
Для сравнения читайте текст на русском языке.
Зураг А. Окладниковай, 1958 он. Публикация не вычитана после набора, набрано около 100 стр.)
___________________________________________________________
Эхин, Үргэлжлэл-1
____________________________________

Үдэшэлгэ

Үглөөгүур нара дээрэ гараһан хойно Намдаг баян һэрибэ. Газар газарай баяшуулаар сугларжа орой болотор сэнгэхэһээ гадна, элдэбын xvpca эдеэ эдиһэнһээ боложо уруу һуугаад, бүхэли һуниндөө газаа гүйжэ хонобо ха юм. Намдаг баян һамгандаа эрхэлдэг гуримаараа уйтаханаар хараад һуняажа хэбтэтэрээ, гэнтэ сошордон үрөөһэн нюдэеэ ехэ болгоод үндыжэ хараба. Одоол хүлэйнгөө тэндэ хэбтэһэн үмдэеэ лаблажа харахадаа, сэдьхэлээ амархадал гээ һэн. «Томоотой баян ламында байралхада, гэртээ байһанһаа еөрэгүй зохид байна даа» гэжэ тэрэ досоогоо шэбшэнэ. Нёдондо жэл сагаа һарын хуралаар дасан ерэхэдээ, нютагайнгаа ламында тогтоһон юм. Хухэ даалннгаар гадарлан оёһон шэб шэнэхэн хонин үмдэеэ тайлаад хоноһониннь, һүни үгы болошоһон юм. Гэрээр дүүрэн үймэлдэһэн таниһан танигдаагүй зоной хахархай хубсаһатай барлагуудай хэнһээншье үмдэеэ нэхэхэ аргагүй болоһон Намдаг баянай яахаяаш мэдэжэ ядажа салдаган хэбтэхэдэ, нэгэ һайн һанаатай нютагайнь лама ургэн алатай бүд умдэ тэрээндэ үгэһэн байгаа. Хүшэг байдалһаа абарһан ламада Намдаг баян хэлэшэгуй баярлабашье, боожо үхэһэн барлаг шабгансын һүүлэй буян болгон үргэлдэ үгтэһэн үмдэн байһанииень хожом болоһон хойно дуулахадаа, бүд үмдэеэ хээрэ тайлажа хаяһан юм. Намдаг баян дотор үмдэ үмдэдэггүй дээрэһээ гадар үмдэтэеэ унтадаг һэн. Теэд үдхэн нооһотой хонин умдэнһөө халуудаад, ламын дулаан гэр соо унтажа ядахадаа, тайлаһан байгаа бшуу. Хурьганай арһаар һаяхан оёһон торгон гадартай шэнэ үмдэн соогоо, хэрэггүй юумэ энэ һүни табихаһаа айжа, мүн лэ үмдэеэ тайлаха ушартай болоһон юм.

Collapse )