Виктор Балдоржиев (azarovskiy) wrote,
Виктор Балдоржиев
azarovskiy

Ушарбайская школа-2

Продолжение. Начало - 24 апреля,

«Мы учились в начальной школе…»
Из воспоминаний выпускников


Нанзатов Бальжинима:

– Могойтын эхин һургуули 1924 ондо буряад хүүгэдые hургажа эхилhэн. Баруун Харгытада hургуули байгаа. Догой нютагhаа hургуулиин гэр асарhан, Жабай Жаргалай гэр байhан. Анхан энэ гэр барихын тула нарhан модо зүүн Сэхиндээhээ отолжо, сар унаагаар зунай эхин багта (июнь hарада) шэрэhэн юм гэлсэдэг hэн.
Түрүүшын hургуулиин багша Цыдено Жигжит байhан. Арьяан багша ерэhэн юм.
1927 ондо Агын Будалан нютагай Жигмидон Найдан гэжэ залуухан багша зааhан юм.
Энэ hургуулида үгытэй буряад зоной үхибүүд Амидхаашаhаа, Жэбхээhэнhээ, Хүшэгөөрhөө, Ушарбайhаа, Сэлхээмэhээ ябаганшье, моритойшье ерэжэ, ном үзэдэг байhан.
Монгол алфавидтай буряад үзэглэл үзэжэ эхилhэн. Тэрэ үедэ hургуули бүхы арад зоной дунда үлас түрын, соелой ба гэгээрэлэй гуламта болоhон юм. Суглаа хураал ба наадан болодог байгаа. Ханаар үлгөөтэй элдэб янзын зураг ба плакадуудые зон ехээр hонирходог, харадаг hэн.
Түрүүшын hурагшад: Рабданай Дамба, Цыренжапова Гарма, Цыренжапова Мэдэг, Цыбиков Базар-Сада, Нимаев Намхай, Санжиев Базар, Жамсаранов Ринчин, Галданова Цыбжит, Гомбоева Дугарма (Догой), Рабдано Ринчинима, Дамбаев Гомбожаб, Бадмаев Шагдар, Жалсано Бальжинима, Батожапов Бабуцынгэ, Касаткин Илья, Балданова Долсон, Касаткина Платонида.
1928 ондо Сэлхээмэ нютагта шэнэ hургуулиин байшан бариба. Сүүгэл дасанhаа томо байшан гэр асаржа табиба. «Ута гэр» гэжэ зон нэрлэдэг байгаа.
Харгытын адагhаа хуушан түмэр хушалтатай гэр – hургуулияа асаржа, шэнэ hургуулиин зүүн тээ табиба.

Багшанар: Аюрзанаев Ананда – hургуулиин даагша, Жигмидун Найдан, Чимитдоржын Батомунко, Базарон Бальчин-Доржо – зав. школой, Цыдено Цыжип, Жамсаранова Долсон, Жигмидун Энэбишэ, Кунгуреев, Мункин Дугар, Батомункын Цыбендоржо, Цыбиков Батомунко, Юндунов Ешинима, Иванов Бато, Жамбалова Жаб, Бабуев Доржо Бабуевич, Балдано Базар-Садо, Юмова Норжимо.
1941 оной август hара. Балданов Базар-Садо намда, Нанзатов Бальжинимада hургуулияа тушаажа, армида, дайнда ошобо. Базаров Дамба Базарович 2 - 4 классуудта, Нанзатов Бальжинима 1-3 классуудта заабад. 1941 оной декабриин 5-да Улаан Сэрэгэй албанда абтабаб. Улаханова Вера Трубачеевна багшалба.

Дугарова Намжилма:

– В 1927 году поступила в Могойтуйскую начальную школу в Харгыта, окончила в Сэлхээмэ, перешла в пятый класс и меня отравили учиться в Агинскую школу колхозной молодежи.
В начальных классах вместе со мной учились: Рабданова Цыремжит (сестра журналиста Бориса Рабдано), Намжин Бадмажаб, Тудупов Мункожаргал, Минжуров Чимит, Нанзатов Балдандоржи, Митупова Мэдэгма, Батоболотова Мэдэг, Базаржапова Цыжидма, Бальжирова Намсал.
Классом выше учились: Цыренов Чимит, Готопов Батоцырен.
Первая школа, первые учителя и, конечно, все друзья и сверстники никогда не забудутся.
Автор Намжилма Дугарова, 1915 года рождения.


Ринчинова Долгор:
(эгэшын хөөрөөн )

– 9 наhатай болоод, hургуулида орооб. Монгол бэшэг үзөөд 2-дохи классай болоо һэмди. Тиихэдээ «Хууша лата» (латинский алфавит) үзэдэг болообди.
3-дахи класстаа 1-100 хүрэтэр тооложо һураабди. Бодолго бододог болоходомнай номуудые асараа. 4-дэхи класста нэмэжэ, хороожо, үдхэжэ, хубаажа hураабди. 2 бүһэтэй багша байгаа, нэгэниинь Цыдено багша. Һайнаар дуугардаг, гоеор юумэ хөөрэдэг байгаа.
Сэлхээмэдэ hургуули юрын айлай гэр шэнги багахан байгаа hэн. Тиигээд томо hургуули баряа hэн.
Октябрёнок байгаад галстук зүүхэ болобобди. Хүри улаан даалимба бүд hөөлжүүлжэ хайшалаад тараагаа hэн. Даалимба бүд галстугуудаймнай заханиин монсогойрдог hэн. Мореор һургуулидаа ошодог hэмби.
Автор Долгор Ринчинова, 1921 года рождения.


Нимаева Дулма:

– Поступила в школу в 1930 году. Вместе со мной учились: Тудупова Бальжит, Дагбаева Бальжима, Жапов Тугдэм, Бадараев Батоболот, Жамсаранов Жигжит, Чимитов Садо, Добчинов Батуудай, Нанзатов Садо, Цыденова Цымжит 1924 года рождения, Батоцыренов Балдан 1922 года рождения, Цыренов Цыденеши 1922 года рождения.
Учителя: Жамсаранова Долсон.
Автор Дулма Нимаева, семейное имя Буубэй, 1923 года рождения.


Батодалаева Лхама:

1933 ондо Сэлхээмын hургуулида орооб.
1928 оной хабар түрүүшын выпуск: Касаткин Илья, Рабдано Дамба (Иркутск), Цыбиков Базар-Садо, Санжиев Базар, Цыренжапова Гарма, Галданова Цыбжит, Батожапов Бабуцынгэ, Бадмаев Шагдар, Рабданов Ринчинима, Балданов Бадма, Гончиков Дагба, Цындыма Самбаева.
1925 ондо: Цыренов Цыдып, Цыренов Чимит, Жалсанов Базар, Доржиев Бальжир гэгшэл hургуулида ороо.
Багшанар: Дохолон багша, Жигжидон Найдан, Арьяин Ринчин – hургуулии даагша.
1928-1929 ондо багшанар: Базарон Бальчиндоржо, Кунгуреев, Ананда багша, Чимитдоржин. 1935-1938 онуудта: Цыбиков Бато-Мунхэ – hургуулиин даагшар, Жамбалова Жаб Жамбаловна – багша хүдэлөө, Сандылыков Пурбо-Доржи –1941 он хүрэтэр багшалаа.
Автор Лхама Батодалаева, 1927 года рождения.
В воспоминаниях важны интересные факты, фамилии, годы рождения людей.

Дашицыренова Цыпелма:

1933 ондо Сэлхээмын (Коммунын) һургуулида ороо һэмби. Өөрын түрэһэн нютагни – Зугаалай, аба, эжынгээ тушаалгахада 1930 ондо би Согтын Дашицырэнэй басаган боложо үлэһэн байнаб. Сэлхээмын һургуулида һурахадаа Гомбын Сэдэнэй хүгшэнтэй байгаад, үбэл болотор ном үзөөб. Һургуулимнай томо байгаа һэн.
Суг ябаһан хүүгэд гэхэдэ Хайдабай Балдулма, Бальжинимын Садо, Даримын Сэдэн. Сэдэмнай маанад соогоо ехээр тоомоо таһардаг һэн. Тэрэ үедэ коммуна газарай эдеэ ургуулдааг байгаа, огород ажалладаг хүниинь Башли хитад һэн (Люкамин Василий). Согтын Дашицырен хуряахайтанайнгаа түмэр харгын ажалшан боложо ерэхэдэнь, би Бурятска станцида тэндэхи ород һургуулиин һурагша боложо ерээ һэм. Һургуулимнай модоор бариһан ута томо гэр һэн. Мүнөөшье харахада байдаг. Тэрэ үедэ 80-яад хүүгээд һурадаг байгаа. Намтай суг һураһан хүгээд гэхэдэ: Кулишов Иван, Скорлова Нина, Федоров Митька, Скорлов Вова. Воробьев Сергей 1928 оной намһаа хоер класс доошоо һурадаг һэн. Ушарбаймнай сельскэ соведэй түрүүшэгшээр олон жэлдээ хүдэлһэн. Багшанарнай гэхэдэ Валентин Андреевич, Зоя Георгиевна Томко Людмила Федоровна болоно. Һүүлдэнь Бабжын разъезд зөөгөөбди. 1939 ондо Зугаалайгаа бусаа һэмди.
Автор 1926 года рождения, из рода сагаан малгай хуасай.


Доржиин Бутид:

– 1924 ондо Цыдено Жигжит (минии нагаса) Хойто Харгытада hэеы гэр соо үхибүүдтэ ном заажа эхилhэн. Түрүүшын hурагшад: Санжын Базар, Касаткина Платонида, Илья, Сэбэгэй Базарсадо, Бадмын Шагдар, Рабдано Борис.
1925 ондо түрүүшын байшан гэр (Пунсук Жаповичын мүнөө байhан гэр) Догойн Ургытын адагһаа Жабай Цыренжаб гэжэ баян хүнэй тушаалгахада гэрыень асаржа, hэеы гэрэй орондо, голой зүүн эрьедэ баригдаа hэн.
1936 ондо 9 наhатайдаа Сэлхээмын hургуулида ороо hэмби. Хожомынь Сэлхээмын hургуулиин гэр Могойто зөөжэ, больница нээһэн. 2-хи классай байхадаа лагерьта ябаабди, 2 таhагтай сарай соо байгаабди. Нэгэ таhагтань – хүбүүд, нүгөөдэ соонь басагад. Голой гарсада уhанда орожо наадагша hэмди. Хайдабай Доржо бэрхээр тамардаг hэн. Вожатаар Даримын Сэдэн, Сэдэнэй Чимитцырен гээд хүдэлөө. Маанадаар Базаржабай Һама ябаха, гүйхэдөө хурдан hэн. Хада тойрожо гүйгөөд ерэхэдээ, зүүгээд ябаhан пионерскэ галстугаа гээжэрхео. Ханын газетэдэ гаргажа шүүмжэлүүлээгшэ hэн. Цыремпилэй Бадмажаб тоомгүй байhан ха. Тэрэ бүргэдэй дальбараа, зумбараагай гүлгэ лагерьтаа асаржа тэжээбэ. Вожатадаа зэмэлүүлээ: «Яахаа бүргэдэй дальбараа абаабши, бүргэдтэнь тоншуулхаш».
Амитхаашын хамтын байшан (общежити) hургуулиин баруун урда байhан. Коммунын общежити – hургуулиин шүргэ соо, hургуулиин зүүн тээнь байһан. Балдано багшын гэр (Харгытын hургуули) – коммунын общежитиин хойнонь байhан. Амитхаашын общежити – Амитхаашын нарин дархашуул: Ламын Добчин, Намжил Намдак, Амбуу Батоболот, Дагбын Дарма шэнэ модоор баряа hэн. Общежити соомнай зайн галай лаампа бии hэн. Лампаяа носооходоо, унтараахадаа, стул дээрэ гараад, лампочкаяа мушхадаг hэмди.
Касаткина Платонида иигэжэ хөөрэдэг һэн: «Нагасатнай Цыдено Жигжит маанадые hургуулиин ажалшан болгожо, Могойтын (Харгытын) hургуули асараа hэн. Агын Амитхаашада байхадаа танил hэмди. Тиигэжэ коммунын болоо hэмди».
Сэлхээмын hургуулиин багшанар Юмова Һама-Цырен, Доргомын Жамса наада бэлэдхүүлдэг байгаа, маанадые мандолинаар наадажа hургаа hэн. Бадмын Базаржабай дархалhан модон парта, стол, стул, hандайбша байгша hэн. Бадмын Базаржаб тушаалгаа һэн. Ламын Добчин (Долгорой аба), Бадмын Доржо гээд баhал дархашуул – гартаа дүйтэй зон байhан гээшэ. Шагдар аха hургуулидаа хүдэhэн сүүмхэтэй ябаха. Дүрбэн жэл ябажа Могойтын (Ушарбайн) hургуули дүүргэhэн байнаб. 5-дахи класста Зугаалай ошожо һурадаг саг байгаа.
Автор Бутид Доржиева, 1927 года рождения.


Гармаева Цындыма:

– Поступила в школу в пади Сэлхээмэ в 1937 году и окончила 4 класса.
Одноклассники: Базаржапова Лхама, Доржиева Бутит, Сандылыков Мэдэг, Сажипов Жимба, Нимаев Дондок. Учителя: Улаханова Вера Трубачеевна, Цыренов Чимит, Балданов Базарсадо.
Автор Цындыма Гармаева, 1927 года рождения.Батожапова Бальжима:

– Поступила в школу в1933 году в пади Сэлхээмэ. Одноклассники: Цыренов Дашинима (г. Улан-Удэ), Базаржапов Дашинима (п. Могойтуй).
Справка: Бальжима Батожапова, народное имя Басаа-абгай, 1927 года рождения.
По инициативе Чимитдоржи Дагбаина – депутата Верховного Совета СССР от Агинского Бурятского национального округа в нашем округе были организованы пришкольные интернаты, благодаря которым большинство детей животноводов получило возможность учиться в школах. Самый первый интернат был открыт в 1947 году.
Басаа-абгай работала в нашем интернате с 1950 года.


Цыбенов Балдан ахайн хөөрөөн:

– 1938 ондо бидэ Сэлхээмын коммунын эхин шатын һургуулида ороо һэмди. Хэд бэ гэхэдэ: Жапов Пунцук, Дашицыренов Доржи, Самбаев Баясхалан, Дашиев Иван, Бубеев Даширабдан, Балданов Батоким, Санданов Даши, Цыдыпов Борхуу, Жалсанов Дингама, Пурбуева Цыбегмит, Санжиева Балма, Рабданова Бальжит, Доржиева Цыпелма, Батодалаева Дарима. Балдано багша ном заадаг һэн. Һургуулидамнай Доримоев багша, Сандылыков Пурбодоржи багша, Дашхаанай Базар-Садо пионервожата хүдэлдэг hэн.
1941 ондо гурбадахи ангиин шаби байхадаа, пионернүүд болоо һэмди. Һургуулимнай хоер таһалгатай һэн. Демков Василий Васильевич түлеэ бэлдэхэ, сажан табиха, пеэшэ түлэхэ ажалшан байгша һэн. Һургуулиин столоводо ошожо эдеэлдэг байхабди. Һурахын хажуугаар, коммунадаа ажал хэдэг һэмди. Дээдэ Ушарбайда тунга газар хахалжа, «Ефрем звено» таряа һайнаар ургуулаа, ударидагшамнай Пильжитова Цыремжит байгаа. Ажал хэжэ байгаашье һаа, хүхюун, дорюун ябадаг байгаабди.
Автор Балдан Цыбенов, 1930 года рождения.

Самбаев Баясхалан:

– 8 наһатайдаа Сэлхээмын адагта hургуулида орооб. Хууша латын алфавит ба римскэ тоонуудые үзэдэг байгаабди. Һүүлдэнь шэнэ ород алфавидтай танилсаабди. Багшанарнай гэхэдэ: Цыбиков, Вера Трубачеевна, Даба Нимаевич. Самандын Цыбегмит пионер вожата байгаа. Базаржабай хүгшэн – повар. Даба Нимаевичтай үргөөлдэ гараа hэмди. Баруун Жэбхээhэнэй эхинһээ гүрөөһэ барижа, булта хуби хүртөөд, баяртайнууд гэртээ бусаа бэлэйбди.
Сэлхээмын hургуулимнай П – түхэлтэй байшан һэн. Баруун таһаг соонь (крыло) сценэ байгаа. Һургуулиин байшанай баруун урдань Амитхашын байра байгаа, баруун хойнонь Харгытын һургуули байдаг hэн урдань. Үбгэдэй хөөрэлдөөнhөө Амитхашын нарин дархашуул Ламын Добчин, Намжил Намдак, Амбуу Батоболот, прораб Дагбын Дарма гэгшээд байhан гэжэ ойлгодогби.
Амитхашын общежити дундаа 2 «капитан» ханатай. Һургуули гүрэнэй тэдхэмжэтэй байгаа.
Сэлхээмын hургуули Могойто абаашаа hэн. Сэлхээмын hургуулиин задархада, солдадууд шара пакляар бургааһа ореожо гүрөөд, мушхамал хээд худалдаа hэн. Бадмын Базаржаб үбгэн Сэлхэмын hургуулиин бүхы парта гараараа дархалһан. Һургуулиин ажал хэжэ байтарынь, гэнтэ нэгэ hүни тушаагаа. Тушаахадань үмдэхэ гуталгүй байhан. Манай аба гуталаа үгөө hэн.
Автор Баясхалан Самбаев, 1930 года рождения, род - жэнхэн галзууд.


Дугаров Даши-Нима:

– В 1943-1944 учебном году учился в Ушарбае в 4-м классе. Здание школы находилось на полевом стане в Бугатуе. Пионервожатой работала Самандиева Цыбигмит. С 1-го класса учителем был Нимаев Даба Нимаевич. Он учил не только грамоте, но и охоте на косуль. На охоту Даба Нимаевич брал старших мальчиков (үргөөлдэ), добычу делил всем поровну (буугай хүлhэн). Поварами работали Батын Мэдэг и мать Субади Доржиевны (обе женщины из Догоя). Мы участвовали в кружке хорового пения. Помню, что хорошо пел и танцевал Санданов Даши.
Учился я довольно хорошо. Вера Трубачеевна была очень доброй и хорошей учительницей. Бальжинимаева Цыпелма Бальжинимаевна (мать Ларисы Батоевны, в последнее время жила в Улан-Удэ, сама из Зугалая) преподавала рисование.
Одноклассники: Дашицыренов Доржи, Самбаев Баясхалан, Ульзытуева Рыгжидма, Рабданова Бальжит, Ульзытуев Болот, Пурбуева Цыбигмит, Балданова Бальжима, Цыденова Долгор, Санданов Даши, Балданов Батоким.
Справка (не окончательные сведения, имеющиеся в архивах и периодике СССР и России): Дугаров Даши-Нима родился 27 апреля 1933 г. в с. Ушарбай (местность Амитхаша) Могойтуйского района АБО. Умер 23 ноября 2001 в Улан-Удэ.
Окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (1962). Участник всесоюзных, российских и зональных зарубежных выставок в Москве (1962, 1967, 1971, 1975, 1977, 1981, 1982, 1985–87), Вильнюсе (1978), Улан-Удэ, Иркутске, Ярославле (1988), Комсомольске-на-Амуре (1982), Ленинграде (1979, 1984), в Монголии, Германии, Франции, Индии, Болгарии, Японии. Персональные выставки в г. Улан-Удэ (1965, 1993), Москве (1985), Чите (1993).
Работы хранятся в Республиканском художественном музее им. Ц. Сампилова, в читинском областном художественном музее, в собраниях художественного фонда и Министерства культуры в России, частных коллекциях России и за рубежом.
Первый президент Всебурятской ассоциации развития культуры. Лауреат премии СМ СССР и Государственной премии Республики Бурятия.
Награды и звания: Член Союза Художников России, народный художник РСФСР, член-корреспондент Академии художеств РФ. Награждён орденами Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени.


Чимитов Владимир Дандарович:

– Поступил в школу в 1940 году. Первый учитель – Даба Нимаевич Нимаев. Одноклассники: Эрдынеева Должит, Балданова Балма, Базарова Цыпелма, Дугаров Даши-Нима, Шагдарова Мэдэгма.
Справка: Владимир Дандарович Чимитов 1932 года рождения. В статье, посвящённой 100-летию Зугалайской школы выпускники писали: «В развитии художественной самодеятельности следует особо отметить заслуги нашего художественного руководителя Владимира Дандаровича Чимитова». Всю свою жизнь Владимир Дандарович посвятил возрождению, сохранению и развитию бурятских народных обычаев и традиций, культуры и спорта. Более всего на свете он любил музыку и стрельбу из лука.Доржиев Дашинима:

– В школе, которая была в Сэлхэме, стал учиться с 1941 года. Первый учитель – Нанзатов Бальжинима Нанзатович, после его призыва на войну учителем стала Улаханова Вера Трубачеевна. Заведующим школой был Нимаев Даба Нимаевич.
Друзья и сверстники, с которыми учился: Батодоржиев Сандан, Нанзатова Долгор, Нимажалсанов Ким, Цындымеев Баради,Балбарова Анна, Бальжиров Иван, Бадмажапов Ким, Жалсанова Цымжидма, Ульзытуев Болот, Цыдыпова Цындыма, Боргониева Цыбигмит.
Учились вместе (параллельно) 1-й и 3-й классы. В 3-м классе училась Балданова Бальжима (Бальжуу). После Сэлхэмы Даба Нимаевич преподавал в Ушарбае (1944 г.), зав. школой была назначена Улаханова Вера Трубачеевна. В 1943 году здание школы из Сэлхэмы увезли в Могойтуй под здание райисполкома (теперь оно в Бугатуе на полевом стане). В 1943 году для школы в Ушарбае перевезли здание интерната из Амитхаши (к-з «Серп и Молот»).
Автор Доржиев Дашидондок, в быту зовут Дашинима, 1933 года рождения.

Батодоржиев Сандан:

– 8 наhаа хүсэхэдөө, Сэлхээмын (Коммунын) hургуулиида ороо hэмби. Угтажа абаhан багша – Нанзатов Бальжинима Нанзатович. Хууша лата заалгажа, ном үзэжэ эхилhэн би. Дайнай эхилхэдэ, абамни армида абтаhан. Бидэ эжытээ дүүнэртэеэ Бэлшэрэй хушуунда үбэлжөөндөө байхадамнай, абамни хэды хоногойнгоо саахар (песок) өөрынгөө эдихэ нормо эдингүй саарhан тулам соо суглуулаад, нэгэ hүни ерэхэдээ асараа hэн. Тиигээд дайнда ошоо. Абынгаа дайнда ошоходо, би 2-дохи класста Догойдо нагасында hургуулида hурадаг болооб. Тиигээд 3 – дахи класста Амитхаашада ном үзөөб. Хойто жэлынь Ушарбай ерэжэ, Амитхаашын хүүгэдээр ном үзөөб. Суг байрада байдаг hэмди: Батоев Болот, Дугаров Доржи, Янжинов Ким, Бальжирова Цыпелма. Интернадай столоводо элдэб янзын хоол эдигшэ hэмди: компот, кисель, каша гэхэ мэтэ.
4-дэхи классай шаби ябахадам, извещени ерээ hэн. Эжынгээ юун саарhан бэ гэхэдэнь, «Маа, энэ абамнай гээшэ, маанадые тэжээхэ», гэжэ харюусаа hэм, уншадаг болоhон байгааб. Гүрэн тэдхэмжын 36 солхооб үгэдэг байгаа. Энэл жэлэй хабарынь дайн дүүрээ hэн.
Автор Сандан Батодоржиев, 1933 года рождения, из рода Дэлдэгэр Галзууд ..


Жалсанова Цымжидма:

– Учиться стала в первый год войны, в сентябре1941 года в Сэлхэме. Одноклассники: Бальжиров Гаржил (Иван), Бадмажапов Ким, Цыденова Янжима (Шураадай, сестра Цыденовых Цымжит, Долгор, Владимира), Боргониева Цыбигмит, Нимажалсанов Ким, Нанзатова Долгор, Балбарова Анна, Батодоржиев Сандан, Цындымеев Баради, Ульзытуев Болот, Доржиев Дашинима.
Отличники учёбы: Жалсанова Цымжидма, Бадмажапов Ким.
Учителя: Б. Нанзатов, начал учебный процесс в 1941 году, в декабре призвали в армию, потом ушел на войну. Его заменила Вера Трубачеевна Улаханова. В Сэлхэме также преподавали Даба Нимаевич Нимаев, Бутит Балаганова.
Автор Цымжидма Жалсанова, 1933 года рождения.

Дугаров Доржи:

– В 1-й класс поступил осенью 1943 года в Ушарбае. Учился 2 года (1 год болел). Учителя: Жамсаранова Цырегма Жамсарановна, из Ага-Хангила, Балаганова Бутит, из Кункура. Перевезённая из Сэлхэмы школа ещё не была построена, учились в половине дома. Ныне это дом Пунцука Жаповича.
Школу построили уже осенью. Наша первая учительница Улаханова Вера Трубачеевна учила полгода, потом ее заменила Б. Б. Балаганова. Открылся интернат. Меня не взяли в интернат как сына «врага народа». Зав. школой с 1944 года был Б. Нанзатов. В 1945 году преподавал Мункуев Цыбен (2-й класс). В 1944 году вернулся с войны и начал работать Д. Н. Нимаев. Пионервожатой была Даримаева Хандама (Боро-абгай).
В 1946 году открылась школа в Амитхаши, где я продолжил учебу в 3-м классе. Заведующим школой и интернатом работал Минжуров Чимит, также преподавал Бадлуев Шираб-Сэнгэ в 1-3 классах, ставший потом известным писателем. Во 2-4 классах уроки вёл Минжуров Чимит. Сам рисовал, оформлял кабинеты, писал. Как раз в это время появилась японская краска. После Минжурова и Бадлуева работали Базаржапов Дашинима и Жамсаранова Цырегма (1947-1948 учебный год).
Одноклассники: Батомункуев Юрий, Дылгыров Дамдинжаб, Самбуев Доржи, Цыремжитов Цырен, Будуева Цырегма, Бальжирова Цыпелма, Базаржапова Цыбжит, Цырендугаров Доржи, Цыдыпов Ким.
В 1946 году в местности Амитхаша был организован колхоз «Серп и Молот», открылась начальная школа. Заведующими этой школы работали Минжуров Чимит с 1946 по 1948 год, Базаржапов Дашинима с 1948 по 1950 год.
_____________________

*Доржи Дугаров – младший из братьев Дугаровых. Изобрёл для села десятки механизмов и предметов. Звания – «Заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР», «Заслуженный рационализатор РСФСР». В профилактории «Зымка» благодарные земляки установили его бюст. Он всю жизнь жил заботами колхоза, облегчая своими изобретениями тяжёлый труд земляков.


Цыренжапова Нина Цыренжаповна:

– В сентябре 1946 года стала учиться в школе Ушарбая. Мои одноклассники: Даржаева Дарима, Будаева Валентина, Пунцуков Владимир, Дулмаев Дамба, Галданова Зинаида, Санжижапова Долгор, Дагбаева Должит, Цыренжапова Надя, Найданова Балма, Бабуцынгуева Цырендулма, Должитова Мэдэгма.
Очень интересны фотографии тех времён. Многие, к сожалению, не сохранились. Есть фотография, на которой: в 1-м ряду: Митупов Владимир, Чимитова Ирина, Цыренжапова Нина, Даржаева Дарима, во 2-м ряду: Батомункуева Сэсэг, Ринчинов Ешинима, Цыдыпов Ким, Нимажалсанова Жэмэс, Батомункуева Долгоржаб, Батомункуева Намжилма, в 3-м ряду: Жамсаранова Цырегма Ж., Бадмажапов Мункожаргал, Санжаева Вера.Публикую не менее интересный снимок тех лет.

Из серии «Бү марта – не забудь!». Фото 1949 года. 1-й ряд (слева направо): Базаров Мунко, Батомункуев Бато, Митупов Владимир с Дулмажаб, Содномдоржиев Балдан, Галданова Зина,
2-й ряд: Батомункуева Сэсэг с Цымжит, Цыренова Жанчиб с Долгоржаб, Вера Трубачеевна, Мункожаргал Тудупович с Бабуцынгуевой Дулмой, Цыренова Пагма с Долсон, Даримаева Хандама с Дулмой,
3-й ряд: Тагаров Владимир, Чистохин Пётр, Цыденов Владимир, Цыренов Владимир, Чимитов Анатолий, Даржаева Дарима, Дамбиев Даши, Батомункуева Цымжит, Санжижапова Долгор, Галданов Иосиф, Пунцуков Владимир, перед ними Дагбаева Должит и Цыренжапова Надя,
4-й ряд: Ринчинцынгуев Владимир, Баяров Батоцырен, Бабуцынгуева Таля, Лосолова Зоя, Уржинова Цыбжит, Нимажалсанова Галина, Балхарова Дынсыма, Чимитов Владимир, Юндунова Намсалма, Доржиева Груня,
5-й ряд: Батомункуева Долгоржаб, Балбарова Цырегма, Дамбиева Цыбжит, Цыренжапова Нина, Дондокова Долсон, Санжижапова Дулма, Нимажалсанова Жэмэс, Дашиева Дугарма, Батоева Цыбигмит. (К сожалению, 2 лица в этом ряду восстановить невозможно).


В 1950 году Могойтуйская начальная школа и Амитхашинская начальная школы были объединены. Школа располагалась на территории села Ушарбай, заведующим в то время работал Нанзатов Бальжинима Нанзатович. Заведующими этой школы в свое время работали Тугдымдылыков Даба Батуевич, в 1952-1956 годах, Чернино Цыренжап Чернинович, в 1956-1960 годах.


Цыден-Ешин Цыремжит:

– Би, Цыден-Ешиин Цыремжит, 1946 оной һуралсалай жэлдэ Могойтын эхин шатын һургуулида 1-дэхи класста ороһон байнаб. Түрүүн Могойтын гээд байһан, һүүлдэ Ушарбайн гэжэ нэрлэгдэһэн.
Амитхаашын «Серп - Молот» колхоздо һургуули үгы байгаа. Маанадые тэмээн тэргээр Аюшын Базар үбгэн (Ламадаанай аба) Ушарбай һургуулида асараа һэн. «Серп-Молот» колхозой хамтын байра гэжэ хоёр һэеы гэр асаржа баряа һэн. Нэгэ һэеы гэртэнь хоол баридаг газар, Батын Мыдык хүгшэн тогоошон байгаа, үшөө хүүгэд байлсаа. Нүгөө гэртэнь Санжидма хүгшэн (Олзобой Бальжинимын эжы) байгаа. Би Санжидмаа хүгшэнтэй байгааб. Үшөө хэнэйшье байһыень мартааб. Лаб лэ Бадмажабай Мүнхэ түрэлынь байлсаа. Тиигэһээр байтар интернат бии боложо, одоо ехэ баяр болоо даа. Интернадай тогоошон Ринчинэй Долгор абгай болоо һэн. Одоол интернадта эдеэгүй юумэеэ эдижэ үзэһэн бэзэбди. Колбаса, загаһан, конфетэ гэхэ мэтэ даа.
Тэрэ үедэ ном зааһан багшанар: Улаханова Вера Трубачеевна, Мункуев Цыбен Мункуевич, Даша-Нима Базаржапович байгаа һэн. Минии түрүүшын «А» үзэг зааһан багша Мункуев Цыбен Мункуевич болоно. Одоо залуухан багша ябаа һэн. Пионер вожатаар Чимидэй Цырегма хүдэлөө. Тиигээдшье 1946-1947 оной һуралсалай жэл дүүрэжэ, зунай амаралта болоо. Хойто жэлынь Амидхааша нютагтамнай шэнэ һургуули нээгдээ. Тэндэ хүдэлһэн багшанар гэхэдэ: Минжуров Чимит Минжурович, Цырегма Жамсарановна, Шираб-Цынге Бадлуевич, Даша-Нима Дамдинжапович. Баһал тэндэмнай интернадай столово хүдэлдэг байгаа. Поварынь Батын Мыдык абгай байгаа. Интернадай үгы һаа, тэрэ үеын хүүгэдэй һургуули һудар хэхэнь бэрхэтэйл байха һэн ха.
Одоол дайнай һүүлээр бэрхэтэй саг байгаал даа. Уданшьегүй 1950 ондо «Серп-Молот» Ушарбайн «Коммунизм» колхозтой ниилэжэ, дахин һургуулимнай Ушарбай дээрэ тогтоо бэзэ. Би мүнөө өөрыгөө hанахадаа иигэжэ һанадагби. Амитхаашын эхин һургуулиин түрүүшын ба һүүлшын шаби болоноб гэжэ hанадагби.
Дүрбэдэхи класс оройдоол табан хүүгэд дүүргээ һэмди: Батожаргалов Виктор, Янжинов Ким, Батожаргалова Намжилма, Цыдендамбаева Сэсэг, Цыден-Ешиева Цыремжит. 1950 оной намар 4-дэхи класс дүүргээд, Зугаалайн долоон жэлэй һургуулида ороо һэмди.

Цыбиков Цыбен Чимитович:

– 1950 ондо Могойтын аймагай хоёр артель: Амидхаашын «Серп и Молот», Ушарбайн «Коммунизм» ниилэhэн юм. Бидэ Амидхаашын үхибүүд 1950 оной намар Ушарбай ошожо hургуулида ороогшо hэмди. Тиихэдээ булта гүрэнэй тэдхэмжэдэ (интернадта) байгаабди.
Урда тээнь бидэ Амитхаашадаа эхин hургуулида 3 жэл hураад байгаабди. 1-хи класста ороходомнай, манай багша Минжуров Чимит Минжурович байгаа. 2-дохи, 3-дахи класста Жамсаранова Цырегма Жамсарановна залуу багша ерээгшэ hэн.
Тэрэ үеын үхибүүд гүрэнэй тэдхэмжээр (интернадта) эдеэлдэг, байрада байдаг бай-гаабди. Дайнай үеын хүүгэд хубсаhа муутайшаг hэн бэзэбди, маанадта интернадhаа хубсаhа тараажа угэдэг hэн. Эдеэ хоолынь hайн байдаг байгаа. Иимэ ехэ тэдхэмжэгүй hаа, ямаршье байха hэм даа: тэрэ үеын хүүгэд, hургуули hудар хэр хэжэ шадаха hэмбибди?
1951 ондо Ушарбайнгаа эхин hургуули дүүргээд, Зугаалай ошожо, 7 класс дүүргээд, Агада 10 класс дүүргээд, Улаан – Үдэдэ Хүдөө Ажахын институдта hуража, инженер – механик болоhон хүм. Инженерээр, багшаар хүдэлөөб.
Сэбэгэй Сэбээн,
1940 оной луу жэлтэй, Дэлдэгэр Галзууд омогой, ажалай ветеран.
2014 оной март hара, Ага тосхон.
Эхин hургуули дүүргэжэ байха үеымнай фотографи
Из серии «Бү марта – не забудь!». Могойтуйская (Ушарбайская) начальная школа 1950 – 1951 учебный год. Предоставил Ц. Ч. Цыбиков.
1 ряд слева направо сидят: Дулмаев Дамба, Жамсоева Дарижаб, Нимажалсанова Галина, Юндунова Намсалма, Батоцыренова Лхамацырен, Аюрзанаева Надя, Батодоржиева Балма, Бабуцынгуева Цырендулма, Дагбаева Должит.
2 ряд: Батоев Батомунко, Самбаев Владимир, Ринчинцынгуев Владимир, Базаров Мункожаргал, Бабуцынгуева Таля, Уржинова Цыбжит, Галданова Зина, Батомункуева Намжилма, Дармаева Роза.
3 ряд: Линхобоев Бальжинима, Жамсоев Дугаржаб, Дылгыров Дугар, Цыденова Цындыма, Улаханова Вера Трубачеевна, Нанзатов Бальжинима Нанзатович, Бабуцынгуева Дулма, (Забыто. Обязательно надо уточнить и восстановить), Должитова Мыдыгма, Жигзымаева Цымпилма.
4 ряд: Тагаров Владимир, Цыремжитов Цырен, Бадмаев Батомунко, Содномдоржиев Балдан, Нанзатова Дишигма, Дашиева (Дашхаан) Дугарма, Даржаева Дарима.
5 ряд: Батомункуев Бато, Чирнинов Балданжаб, Цыбиков Цыбен, Чимитов Анатолий, Лосолова Зоя, Балхарова Дынсыма, Бадараев Бальчиндоржи, Гончикжапов Иван, Чимитов Владимир, Дамбиев Даши, Дылгыров Дондок, Баяров Батоцырен, Цыремжитов Владимир.
Продолжение следует.
Следите за обновлениями.

____________________________________________________________________________________________________

СПАСИБО не обязательно, лучше – кто сколько может. Перечислить через мобильный банк – 8 924 516 81 19, через приложение на карту 4276 7400 1903 8884 или –
Tags: Ушарбай, книга, школа
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments