Виктор Балдоржиев (azarovskiy) wrote,
Виктор Балдоржиев
azarovskiy

Ушарбайская школа-3

Полный текст и фото здесь: Уш. школа-1, Уш. школа-2,
Продолжение публикации 2017 года. (Данные на 2014 год).
____________________________________________________________________________________


Из серии «Бү марта – не забудь!» Предоставлено и подписано Я. Доржиевой.
Зугаалайн hургуулида 5-хи класста сугларhан хүүгэд
После окончания Могойтуйской (Ушарбайской) начальной школы многие дети, уроженцы Ушарбая, Сэлхэмы, Амитхаши уезжали продолжать учебу в Зугалайскую школу. На этой фотографии – дети разных сел. Те, кого не смогла узнать автор архива, не обозначены цифрами. Читатели, возможно, смогут узнать здесь родных и близких
В 1-м ряду: 2. Дашидондоков Дамдиндоржо (Хара-Шибирь), 3. Баяров Батоцырен (Ушарбай); во 2-м ряду: Базаров Батор (Ушарбай, Зугалай), Уржинова Цыбжит (Ушарбай), Доржиева Янжима (Ушарбай); в 3-м ряду: 1 – Ухинэй Сэсэгма (Догой), 3 – Бальжинимаева Цыцыгма (Зугалай), 5 – Дондокова Янжима (Хара-Шибирь), 6 – Нимажалсанова Галина (Ушарбай), 7. Цыжипова Цымпилма (Ушарбай).
В 4-м ряду: 2. Чимитов Володя (Ушарбай), 4. Гончикжапов Иван (Ушарбай), 6. Базаров Мункожаргал (Ушарбай).

Доржиева Янжима:

– Могойтын (Ушарбайн) эхин hургуулиин hурагша 1950 -1955 онуудта hураhан Доржиин Янжима, мүнөө Жанчибон Янжима Доржиевна.
1942 оной үхибүүд 1949 ондо бэлэдхэлэй класста орохо ёhотой байгаабди. Тиихэдэнь оройдоо 2 хүн байбабди: Сультимэй Цыбигмит, Доржиин Янжима. Бэшэмнай элдэб наhанай: Найданай Балма, Цыденэй Цындыма, Добчиной Болот, Цыремжидэй Володя, Базарай Балдан, Батын Батомунко. Бэлэдхэлэй классайхид 4-хи классайхидтай суг hурадаг байгаабди. 4-хи класста Жаргалай Витя (Жамсаранов Виктор Батожаргалович), Янжин Ким (бэшыень hананагуйб) hурадаг байгаа. Багшамнай Базаржапов Дашинима Базаржапович. 1950 ондо хоёр колхозууднай ниилэжэ, Амитхаашиин hургуулиин үхибүүд булта Ушарбайн эхин hургуулида оробод. Бэлэдхэлэй классайхид 1-хи класста Ушарбайнхинаар ниилээд, яhала олон болобобди. 2-хи, 3-хи класста маанадаар Уржинова Цыбжит, Нимажалсанова Галина, Содномдоржиин Балдан, Гончикжабай Иван, Базарай Мунко, Бадараагай Бальчиндоржо, Чимидэй Володя hураа. Нэгэдэхи классhаа эхилээд, дүрбэдэхи классай түрүүшын четверть хүрэтэр Улаханова Вера Трубачеевна заагаа hэн. Ехэ бэрхэ багша эрдэмэй эхин шата, hургаал hайнаар үгөө hэн гэжэ hанадагби. Багшымнай пенсидэ гарахада Ханда Дашиевна заагаа, баhал бэрхэ, ажалдаа оролдосотой багша hэн.
1953 ондо колхозой клубта СССР-эй Верховно Соведэй депутат Бальжинима Мажиевич Мажиевтай, Бальжима Доржиеватай уулзалга болоо hэн. Би 3-хи класста hуража ябааб. Бальжинима Нанзатович Нанзадон депутадта хандаhан эрилтын текст бэшэжэ үгөө. Би тэрэ эрилтыень трибунада стул дээрэ гаража уншаа hэм. Мунөөhанахадам клуб, hургуули барюулыт, тумэр харгы дээгуур 2 переезд, Бурятскада баhа хэрэгтэй барилга (мартааб) барюулыт гэжэ, үшөө олон юумэн hэн. Малшанай үхибүүд, муу байдалтай хүнэй, олон үхибүүдтэй хүнэй хүүгэд булта интернадта байдаг байгаа. Тэрэ уедэ Олзобой Базарай (Рабданов) hамган Цыржимэдэг абгай повароор хүдэлдэг hэн, ехэ амтатайгаар эдеэгээ шанаха. Общежитидэ Хуса Доржиин (Бадмаев) хүгшэн Һама абгай гал түлэдэг hэн. Даба Тугдымгылыкович hургуулиин заведующе байгаа. Четвертиин дүүрэхэ бүри hайнаар hураhан хүүгэдые элдэб шагналаар шагнадаг байха. Сатин бүд шагнал оло дахин абаа hэм. 4-хи класс дүүргэхэдэмнай намар колхозой машина хүүгэдые Зугаалайн hургуулида hурахыемнай абаашаа бэлэй. Дайнай hүүлээр ехэ олон жэл үнгэрөөгүй үе байгаа. Эдихэ хоол, үмдэхэ хубсаhан хомор. Эхэ эсэгэмнай үдэр hүнигуй ажал хэхэ, иимэ байра байдал хаража ябахадаа үхибүүдэй сэдьхэлдэ hургаалта ябадал гүнзэгыгөөр hүүдаг байгаа.
1960 ондо Зугаалайн дунда hургуулиин түрүүшын выпуск боложо дүүргээд, ЧГПИ дүүргөөб. Нэгэ хэды жэл багшалаад, Агын РК КПСС, Ононой РК КПСС зав. сектором партучета, зам. зав. орг. отделом хүдэлөөб, пенсидэ гаратараа.
Эхин шата эрдэмэй дээжэ хүртүүлhэн hургуулидаа баяртайб.
2014 оной март hара.

Баяров Батоцырен ба Батомункуева Намжилма хоерой хөөрөөн:


– 1947 ондо 1 класста Батомункуева Намжилма, Базаров Радна, Пунцуков Володя, Даржаева Дарима, Санжижапова Долгор, Дыжидмаева Дарима, Цыжипова Цымпилма, Галданова Зина, Цырендугаров Доржи, Дагбаева Должит, Дамбиев Даши, Батомункуев Бато, Цыренжапова Надя, Жамсоева Дарижаб, Тагаров Володя, Чимитов Толя, Митупов Володя гэгшэд ороо һэмди. 4 класста Амидхаашын һургуулиһаа Чирнинов Балданжаб, Цыбиков Цыбен, Дылгыров Дондок, Нанзатова Дишигма, Должитова Мыдыгма, Бадмаев Батомунко, Цыремжитов Цырен, Бабуцынгуева Цырендулма, Батодоржиева Балма, Дулмаев Дамба, Дашиева Дугарма ерээ һэн.
1-дэхи класста һурахадамнай, Мүнхын Цыбен багша ном заагаа. Хоердохидомнай - Улаханова Вера Трубачеевна, гурбадахидамнай – Тудупов Мункожаргал Тудупович, 4 класста – Нанзатов Бальжинима Нанзатович багшанар зааһан юм. Тэрэ үедэ һурагшад үсөөн байһан. Тиимэһээ хоер классайхид сугтаа нэгэ газарта ном үзэдэг һэмди. Гэбэшье манай 2-дохи классай олон һурагшад хоер ряд эзэлхэ, дүрбэдэхин нэгэл рядта һууха. Чистохин Петя гэжэ дээдэ класста һурадаг хүбүүмнай гоеор зурадаг һэн. Ном соохи портредүүдые хараад, тон адляр зуража, маанадаа гайхуулдаг һэн.
Номоо оролдосотойгоор үзэдэг һэмди. Тоо бодолгодоо яһала бэрхэнүүд, илангаяа сээжээр бодолгодо бидэниие һургадаг һааб даа. Сэбэрээр бэшэхэ гэжэ оролдохош. Гансал уншаһанаа хөөрэхэдөө, харюусахадаа, хэлэндэ мохоошог һэн хабди. Мункуев Цыбен Мункуевич 1-дэхи классай багшамнай мандолинаар наадаха, дуу, хатар бэлдүүлдэг һэн. Районой следто ошоходоо, иимэ дуу дуулаа һэмди:

Энхэ амгалан байдалтай
Эрэлхэг патриодууд ургана.
Эхэ ороноо һайшаажа,
Илалтын дуунуудые дууланабди.
Припев:
Ханхиныш дуумнай орон дүүрэтэр
Намилзыш тугнай дэлхэй бурхөөн

Пионернүүдэй дуун
1. Барабан горнын уряагаар
Бүмбэрсэг дэлхэй доһолуулан
Сэбэрхэн тэгшэхэн талмайдаа
Сэнгэжэ хүхюухэн наадая
Припев
Нэгэ хоер, нэгэ хоер
Нэгэн жэгдээр алхалая
Отрядаараа барандаа
Урагшаа, нүхэд, дабхия, дабхия

Дулма Бабуцынгуева:

– Бидэ: Дылгыров Дугар, Жигзымаева Цымпилма, Жамсоев Дугаржаб, би – Бабуцынгуева Дулма 1943 оной хүүгэд 1950 ондо бэлэдхэлэй (0) класста Могойтын эхин hургуулида (Ушарбайдаа) ороо hэмди. Нанзатов Бальжинима Нанзатович багшамнай байгаа. Саашань hуража ябахадамнай, hайнаар hураhан хүүгэдые гоё эреэн ситец бүдөөр шагнадаг hэн. Тиимэ шагнал абахадаа ехэл хүхижэ, бүдэйнгөө унэршье hаань гоёшоожо, гэртээ ээрэмшээ – ээрэмшээhээр ошодог hэмби. Эхин hургуули Ушарбайдаа дүүргээд, 5 – 11 класста Зугаалайда hураад, Москвагай Гүрэнэй 1-хи Сеченовэй нэрэмжэтэ Медицинскэ институт дүүргээ hэм. Наhаараа врачаар хүдэлөөб


Дылгыров Дугарнай (1943-2003) БГСХИ дүүргэhэн ветеринар мэргэжэлтэй аад, хожомынь 1977 ондо Москвада Дээдэ театральна курс дүүргэбэ. Тэрэ гэhэнhээ хойшо республикын Соёлой министерствын hалбарида олон жэл соо ажаллаба: арадай бэлигэй байшангай «Репертуарна хуудаhанай» редактораар, Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ буряад драмын театрай уран зохёолой таhагые даагшаар хүдэлɵɵ hэн.
Дугар – драматург, поэт, прозаик, Буряад Республикын искусствын габьяата ажал ябуулагша, Россиин Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн, Буряадай арадай уран зохёолшо.
Цырендашиева (Бабуцынгуева) Дулма,
2014 оной май, Улан-Удэ.


Мункин Булган Мункожаргаловна:
– Бидэ – Базаржапов Бальжинима, Дамбаев Ринчинима, Жалмаев Бадма-Шиди, Балдоржиева Цыжидма, Санжижапова Долсон, Балбарова Ешин-Хорло, Намхаева (Тудупова) Цырен-Дулма, би Мункожаргалова Цымжидма (так записали, не глядя в свидетельство о рождении) 1951 оной сентябрьда Могойтын (Ушарбайн) эхин hургуулиин бэлэдхэлэй (0-й) класста орообди. Түрүүшын багша Улаханова Вера Трубачеевна байгаа. Ород арадай «Репэ» үльгэр уншажа үгэhэн байгаа. Гэртээ ерээд, «ттаттабба, ттаттабба, hугга ттаттажжа яддабба», гэхэ мэтээр үльгэр хөөрэхэдэмни, «Вера Трубачеевна шэнгеэр хэлэжэ байнаш», – гэжэ эжымни энеэбхилhэн юм.
Ешин-Хорло Цырен-Дулма хоёр ондоо нютаг ошоо hэн ха. Бальжинима Нанзатович заведующи байгаа, заримдаа маанадта урок хэдэг байгаа. 3-дахи, 4-дэхи класста залуу багша Ханда Дашиевна заагаа. 4-дэхи класс дүүргэхэдээ экзамен үгөөбди. Цыжидма экзаменай болоодүйдэ үбдэшөө. Бальжинима, Ринчинима, Бадма-Шиди, Долсон, би эхин hургуулияа дүүргэжэ, Зугаалайн 7 жэлэй hургуули ошожо hураабди. 6-дахи класста hуража эхилхэдэмнай Зугаалайн дунда hургуули болоо, тэндээ 11 класс дүүргээ hэмби. Шэтын Пединститут дүүргээд, Ага-Хангилай, Ушарбайн дунда hургуулинуудай түрүүшын выпускнуудта математика заагааб. 6 жэл ажал хээд, Эрхүү ошожо, ИГУ-дэ «специальный факультет прикладной математики» гээшэдэ орожо дүүргээд, Шэтын политехническэ институдта заагааб, 1980-85 онуудта Ушарбайн hургуулида математика заагааб, 1985 онhоо информатика, хажуугаарнь ВСГТУ-гай Агын филиалда (Могойтодо) «Программное обеспечение ВТ и АСУ» гэжэ специальностьда «Дискретная математика», «Программирование», «Информатика» гэжэ дисциплина заагааб. 2005 ондо пенсидэ гарааб.
2014 оной март hара. Ага тосхон.

Бальжинимаева Намжилма:
– Арбан зургаан арбагар жаахан хүүгэдүүд 1953 оной сентябриин 1-дэ Ушарбайн эхин һургуулида ном һударта һурахаяа ерээ бэлэйбди. Эдэ хэд бэ гэхэдэ: Батодалаев Бадма, Будажапов Дугар, Бабуцынгуева Люба, Шагдаров Пурбэ, Дашинимаев Ринчин-Ханда, Шагдаров Дашинима, Мижитова Мэдэгма, Бальжинимаева Сэмжидма, Бальжинимаева Намжилма, Цыбегмитов Чернин, Бабуцынгуева Ешин, Рыгзынова Дулмажаб, Долсонов Болод, Даширабданов Бата, Долсонова Сэжидма, Дармаев Чимитдоржи, Воробьев гэжэ ород хүбүүн, иимэл хүнүүд байгаабди.
Дайнай һүүлээрхи 1946 ондо түрэһэн бидэнэрэй олон байхадамнай, нютагаархимнай уяран байгаа гээшэ һэн ха. Бэлэдхэлэй класста бидэниие минии аба – Нанзатов Бальжинима Нанзатович багша үзэгтэ оруулаа һэн.
Үбэлэй жабартай нэгэ үглөөгүүрые элихэн һанадагби.
Абамнай томо гэгшын мүр гаргаад саб сагаан саһан хүнгэрэг дээгүүр мүр гаргажа алхална, Сэмжидма бидэ хоёр хойноһоонь, мүр дахаад һахай һалаг гүйлдэнэбди. Абамни багшынгаа ажалда яаража ябаһан, эрьелдээд тэсэбэритэй хүлеэдэгынь үсэгэлдэр шэнги нюдэндэмни. Абынгаа зааһан заабаряар, һургаһан һургаалаар, дахуулһан мүрөөрнь дагажа, мүнөөш болотор нэрыень нэрлүүлжэ ябанаб даа. Манай аба өөрөө ном уншаха дуратай, тиимэһээ бидэниие номдо дуратайгаар һургаһан юм. Агууехэ Александр Пушкинэй шүлэг сээжэлдүүлээ, нэгэл бадаг һананаб:
Агуу Россиин аажамаар
Һураг суумни тарахал,
Али бүхы хэлэн дээр
Алдар нэрыем дурдахал...
Энхэ бодолойнгоо эрмэлзэл
Эсэгэ орондоо сүм зорюулая!
Эгээн дуратайгаар һанадаг түрүүшымни багша – Валентина Дашиевна Дашиева. Ород хэлэ бидэндэ тоб байса зааһан юм. Түни түбшэн зантай, энеэбхилһэн урин шарайтай, хоёр гүрэлөө гэзэгэтэй, сэбэрхэн, залуухан багша манай Ушарбай ерээ һэн. Хэшээлнүүдээ зохёохы удхатайгаар, хүмүүжүүлхы үүргэтэйгээр үнгэргэдэг һэн. Ород арадай оюун сэдьхэлэй дээжэ шэмэг, гайхамшаг ехэ омогорхол Александр Пушкинэй шүлэгүүдые сээжээр мэдэдэг, уран гоёор уншадаг һэн. Багшамнай бидэниие уран зохёолдо дуратайгаар һургаа һэн.
Гүлмэр заахан үхибүүдтэ эрдэм ном зааха, хүн болгожо хүмүүжүүлхэ гэһэн үүргэтэй багшын ажал хүндэтэйшье, харюусалгатайшье, хүн бүхэн багша боложо шадахагүй, эдэмнай онсо ондоо зон гээшэ гэжэ һанадагби.
Ушарбайн һургуулиин һурагшадые, багшанарые, нютагаархинаа ойн баяраар амаршалнаб!
Намжилма Бальжинимаева,
«Буряад Үнэн» сониной сэтгүүлшэн,
«Мүнгэн тобшо» сайтые найруулагша,
Буряад Республикын «Найдал» жасын интернет-проект номинацида илагша,
Олон улсын «Алтаргана» нааданай «Алтан саг» тэмсээнэй дипломдо хүртэгшэ.


Шагдаров Пурбожап:
– 1953 ондо Ушарбай нютагайнгаа эхин шатын hургуулида, бэлэдхэлэй класста 16 хүүгэд, эжы абынгаа дулаахан үбэрhөө гаража, hургуулиингаа түрүүшын богоhо алхажа эхилhэн байнабди. Маанадые зулгы зохидоор энеэбхилэн, залуу багша, багшын эрдэмтэй Нанзатов Бальжинима Нанзатович угтан «А» үзэг, арба тоодо hургажа эхилhэн, 3 класс дүүргэтэр hургаhан байна. 16 хүүгэднай хэдбэ гэбэл: Батодалаев Бадма, Бальжинимаева Намжилма, Бальжинимаева Цымжидма, Будажапов Дугар, Борбинский Анатолий, Бабуцынгуева Цыжидма, Бабуцынгуева Ешинхорло, Цырендашина Дулмажаб, Шагдаров Дашинима, Шагдаров Пурбожап, Мижитова Мыдыгма, Долсонова Цыжидма, Цыренов Болот, Цыренов Бато, Цыбегмитов Чирнин, Цыремжитов Санжимитуп, Дашинимаев Ринчинханда.
Тэрэ манай үедэ хэшээлһээ гадуур сагта хордоомин (лапта), шүүр шэдэлгэ, волейбол, футбол гэхэ мэтэ нааданда багшанар hургадаг байгаа. Ажалай талаар хартаабхын, кукурузын үбhэ түүхэ. Зунай үедэ стрижкэдэ, үбhэн бригадада бухал хэхэ, морёор бухал шэрэхэ гэхэhээ эхилээд, ажалай дүршэлтэй боложо эхилhэн байнабди.
Саашань Зугаалайн дунда hургуулиин 5-хи класста hуража эхилhэн . Гэр булэтэй, 3 хүүгэдтэй, хүүгэд бултадаа дээдэ hургуули дүүргэһэн. Колхоздоо 40 жэл жолоошоноор хүдэлһэн байнаб иимэшүүл ажалай намтар байна даа.
Батоцыренова Цыжидма:


– Могойтын сомоной эхин шатын һургуулида 1954- 1959 онуудта һураһан һурагшадай хөөрөөн. Бага балшар гүлмэр наһамнай энэл нютагтаа үнгэрөө...
Бидэ малшадай хүүгэд дайнай һүүлээр түрэһэн, үндыһэн тула, ехэ гое хубсаһа үмдөөгүй, формо байгаагүй, үһөө табиһан басагад үсөөн һэн, эреэн маряан платитай һургуулида орообди. Тиимэшье һаа мүрөө дааража, гэдэһээ үлдэжэ ябаагүйбди. Эжынэрнай арһа элдэжэ, бүд гадартай дэгэл, хүүртиг, бээлэй, малгай, иишэгэ гутал оедог байгаа.
Түрэһэн тоонто нютаг
Түрэһэн аба, эжы
Түрэлхи буряад хэлэмнай
Түрэл һургуули
Түрүүшын багша
Түрүүшын алхам хэлсэжэ, “А” үзэгтэ, тоо бодолгодо, дуунда, сэбэр бэшэлгэндэ, зураг зуруулжа, оршон байгаалияа хамгаалха, гэжэ замымнай залажа, буруу зүбыемнай ойлгуулжа үгэһэн түрүүшын багшаһаа сэнтэй үнэтэй хэн байхаб даа...
Түрүүшын багшамнай Дашиева Ханда Дашиевна, хонгео шанга дуутай, урин харасатай, сэдьхэлдэмнай ехэ һонор һаруулаар, уринаар һанагдадаг.
1954 оной намар, тэбхэр 60 жэлэй урда тээ модон һургуулиингаа богоһо алхажа, бэе бэеэ танихагүй, 7 наһаа дүүрэн гүйсэһэн хүүгэд  бэлэдхэлэй  класста орообди: Базарова Цырендулма, Батоева Долсон, Батоцыренова Цыжидма, Батомункуева Цымжид, Цыбенова Цыпелма, Дабаев Цырендоржи, Дармаев Чимитдоржи, Дашиев Цыгмитжап.
Һургуулиие даагша Цыренжаб Чирнинович байгаа. Ханда Дашиевна хоер класста заадаг һэн.
Модон һургуулимнай “Г” дүрсэтэй, коридортой, 3 класстай, нэгэниинь “учительскэ”, мүнөө байгша Ленин багшын хүшөөгэй хойно байдаг һэн. Һургуулиин урда газаа ханадань Ленин багшын (ботинка, пальто, кепкэтэй), Сталин багша (сабхитай, сэрэгэй формотой) хоерой томо портредүүд хадаатай байгаа. Зүүн тээнь үндэр гэшхүүртэй байра, баруун хажууда столово гонзогор шара гэр складтаяа, багшанарай гэрнүүд, нааданай талмай.
Һургуулида түрүүшынхиеэ ерэхэдэ ехэ һонин. Олон үнгын шэрэ карандашууд гое хангал үнэртэй, бүхэ голтой, удаан хүрэдэг байгаа. Түрүүшын үедэ карандашаар һарюу шугамтай тетрадь соо үзэгтэ хабаатай тэмдэгүүдые бэшэжэ һураабди. Һүүлдэнь бэшэгтэй №11 мүшэтэй гуурһаар, эдьхэһэн хүхэ бэхээр бэшэдэг болообди. Арифметикэ, үзэглэл буряад хэлэн дээрэ, русский язык – ородоор, сэбэр бэшэлгэдэ ехэ анхарал табигдадаг байгаа.
Һургуулиин хорео хүшэмэл шүргэтэй. Саһан ехээр ородог, хүнгэрэг саһа нүхэлжэ “краснобой” наададаг, шаргаар трамплинһаа хүбүүд һүрэхэ, санаар урилдадаг, хадаһаа һолжордог. Столоводо эдеэлдэг хүүгэд худагһаа хүнэгөөр уһа зөөхэ, хоер барюултай гар хюрөөгөөр һургуулиин байрын түлеэ тайрадаг. Намартаа колхозой хартаабха малтадаг, шорой хамадаг шаралжа шүүр түмэр харгыда ошожо түүдэг байгаабди. Үлүү саарһа, картон-макулатура, яһа, үнэһэ, тахяагай шэбхэ, түмэр түдэгэ, хуһанай гүлгэ суглуулжа тушаадаг байгаабди. Гэртэхимнай ямаа, хони, үхэр баридаг һэн, тула гүрэндэ налог һү, тоһо, мяха, үндэгэ тушааха. Гэртэхин колхозой ажалда сүлөөгүй ябадаг байгаа, бидэ үмсынгөө ажалда хамһалсахабди. Даабарияа хэжэ диилэнгүй ерэхэ сагшье болодог байгаа. Зариман “2” сэгнэлтэ абаха, хэһээлтэ үзэхэ: үдын хойно үлөөд даабаряа хэхэ, углууда буруу хараад зогсохо. Зайн гал бии болоодүй сагта харшынай лаампаар байдаг байгаа. Баймга колхоздо электростанци бии болоо, ханын радио Дугаров Эрдэни ахай ябуулаа. 1958 ондо һургуулиин формо бии болоо: хара хүрин плати сагаан манжетэ, захатай, хүбүүдтэ боро сэмбэ үмдэ самса бии болоо. Басагад хара фартугаа урогто үмдэдэг, сагаан фартук һайндэртэ үмдэдэг. Энэ үедэ бэхэ һородог авторучка бии болоо.
Шэнэ һургуулида (мүнөө байгша хүүгэдэй сэсэрлиг) 1958 оной намар зөөдэл болоо. Хабарынь акаци, уляангир таригдаа, хүн бүхэн өөрын нэрэтэй модотой һэмди. Тэрэ сагта олон яһатан буряад, ород, хальмаг, татаарнууд һурадаг һэн.
Иимэ дуу дууладаг һэмди –
Советскэ законой һайханда
Оронойм шарай сэлмэгхэн...
Д. Б. Балданова,
Заслуженный работник образования Читинской области:

– Наш выпуск 1960 года – последний выпуск Могойтуйской начальной школы. В 1955 году я поступила в подготовительный класс. Наш первый учитель – Чернинов Цыренжаб Чернинович, он всегда для меня Учитель с большой буквы. В данное время проживает в Дульдурге. Помню, как хорошо он рисовал – делал для нас наглядные пособия, доходчиво объяснял азы грамотности. Со мной учились Батомункуева Цымжит, Митупова Дулмажаб, Чернинова Цыбжит, Бальжинимаев Мунко, Санжижапов Юрий, Цыбенов Цыден-Еши, Батоболотов Владимир, Бабуцынгуева Ешин-Хорло, Жимбаева Дарима, Мижитова Мыдыгма, Дашинимаева Дулмажаб, Балбарова Цыжидма, Дашиев Цыгмитжаб, Даширабданов Бато. В 1-м классе нас учила Дашиева Валентина (Ханда) Дашиевна. Она запомнилась доброй, но очень справедливой учительницей. Во 2-м классе нас учили – Жапов Пунсок Жапович и Жамсаранова Мыдыгма Жамсарановна. Выпустила нас из начальной школы Валентина Дашиевна. Учились мы в разновозрастных классах: 1-й и 3-й, 2-й и 4-й. Когда мы поступили в школу, формы одежды еще не было. Потом мы стали носить школьную форму. Сначала учились в старой деревянной школе, потом мы переехали в новую красивую школу. Как я сейчас понимаю, учителя старались организовывать нашу учебу и внеучебную жизнь так, чтобы мы получали развитие. Проводились у нас различные соревнования, состязания по шашкам, шахматам, готовились концерты. Проводили мы пионерские сборы, собирали кости и макулатуру, оформляли стенды к памятным датам.
Работал пришкольный интернат, где могли проживать, питаться дети, чьи родители жили и работали на животноводческих стоянках.
Благодаря нашим первым учителям мы получили основу для дальнейшей учебы в старших классах. Все мы нашли себя в жизни. Среди нас есть знатные работники сельского хозяйства, артисты, врачи, учителя, строители.
С юбилеем, родная школа!


Материалы на 2014 год. Продолжение следует. Следите за обновлениями ЖЖ.


P. S. Выпуск блока книги в чёрно-белом варианте не позволяет публиковать цветные фотографии. Со временем фотографии будут заменены или обновлены.

Догойская школа в этом журнале: Дог. школа-1, Дог. школа-2,
_________________________________________________________________

СПАСИБО не обязательно, лучше – кто сколько может. Перечислить через мобильный банк – 8 924 516 81 19, через приложение на карту 4276 7400 1903 8884 или –Tags: Могойтуй, Ушарбай, книга, учителя, школа
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments