Виктор Балдоржиев (azarovskiy) wrote,
Виктор Балдоржиев
azarovskiy

Догой. Школа жизни-3

#Догой
Полный текст и фото здесь: Школа жизни-1, Школа жизни-2,
Продолжение публикации 2017 года. (Данные на 2017 год). Публикации строго по оригинал-макету изданной книги - ББК 74.03 (2)_______________* * *_________________
I, Начальная школа Догоя. Факты и свидетельства
(Продолжение раздела)
Базарай Юндэн-ахын (1878-1965) хөөрөөнһөө:
- Догой нютагтамнай эхин шатын һургуули барижа эхилхэдэнь, би хори гаран наһатай ябааб. Барилгада бүхы ажалай наһанай бүһэтэйшүүл хабаадажа эхилээ бэлэйбди. Һургуули зѳѳжэ асаралга, һуури табилга, хана бодхолго бултадаа хамта бүтээгээ һэмди. Саашань ажалаа хубаажа, хэды-хэды хүнүүд ондо ондоо ажал хэхэ болобобди.
Сэбэгэй Дондуб  бидэ хоёрто потолоог  дээрэ шорой хаяха ажалай хубаари хүртѳѳ бэлэй. Бидэ мори шаргаар холоһоо һайн шорой зѳѳжэ, дээшэнь гаргажа эхилээбди. Зунай үглѳѳнэй наранаар гаража, үдэшын харанхы болотор ажаллахабди. Тэрэ үедэ олзо ажалта үдэрѳѳр түлэдэг саг байгаа, тиигэбэшье бидэ түргѳѳр, һайнаар хүдэлхэ гэжэ оролдохобди.
Ажалаа дүүргэхэ багтамнай Догой нютагаймнай сахюусан Лхамо бурханиие табиха саг болобо. 15-20 сантиметр үндэртэй бурханда бүхы зон мүргэжэ, бурханаа һайнаар орёожо, һургуулиин потолоог дээрэ, буддын шажанай ёһоор, баруун хойто буландань шоройгоор халта хушаад, табяа бэлэйбди.
Энэ гоё ордон соо манай  нютагай хүбүүд  басагад эрдэмдэ һураха гэжэ һанахадаа, би хэһэн ажалаараа омогорхон байгаа бэлэйб.

Барадиин Жамьянай 1982 ондо хөөрэһэн хөөрөөнhөө:
- Би 1900 ондо Агын талада түрөөб, минии түрэлхид Хори буряадай  сагаангууд угай, Агын аймагай нүүдэл байдалтай, дунда шадалтай айл hэн. Гэртэхимни 11 хүүгэдтэй, улаан сурба, бинь хүүгэдэйнь тон бага байгааб. Аба эжымнай өөhэдөө энхэ элүүрнүүд, шуран бэрхэ, ажалша байhандаа бидэнээ хара багаhаамнай  ажалда дахуулан hургаhан байна.  Борончуутан, манай хүгшэн абатан, уран дархан, бөөлөөшэ, дуулааша бүлэ  Догойн баруугаар  Yлэнтэ гэжэ хүндын Yхэгтэ уулын хормойдо үбэлжөөнтэй, Могойтоhоо баруугаар Агада ородог Жэбхээhэн голой «Ута хүндын адаг» гэжэ газарта  зуhалантай байhан. Хүүгэд наhамнай  нүүдэл байдалтай малшанай задагай галтай hэеы гэр соо, үбэлэй хүйтэ дабан, үбдэгсөө саhа махан, зунай залинта аадарта нэбтэ сохюулан, мал дахажа үнгэрhэн юм. Минии мэдээ ороходо манайхи олон  адуу малтай, үбhэнэй машинатай байгша hэн.
Аба эжымнай түбэдөөр, монголоор уншадаг, бэшэдэг, эрдэм, бэлиг ехэ  сэгнэдэг тула, үхибүүдээ hургуулида hургаха гэжэ шиидэhэн бүлэ байгаа. Абамнай монгол бэшэгтэй байhандаа, сагаангууд угтанай зайhан тушаалтай, нютагаархинайнгаа ажаhуудал, эрхэ сүлөө, эрилтэнүүдые суглаанууд дээрэ хамгаалха уялгатай hэн. Аба  эжымнай,  хүүгэдээ,  Базар ахайhаа эхилжэ, бага наhатай байхадань монгол үзэгтэ hургадаг байгаа. Минии hургуулиин наhанай болохо сагта  манай бүлынхид  аба  эжын, Базар ахайн hургаhаар  булта уншадаг, бэшэдэг болоhон. Бишье тэрэл ёhоор гэртээ эрдэмдэ  hураха ёhотой байгааб.
Yхибүүн балшар бага наhандаа   ном үзэхэ, эрдэмдэ hураха гэжэ hайн ойлгоhоноо ехэ мэдэнэгүйб. Минии талаан болоходоо, 1907 ондо Догой нютагта hургуули нээгдэжэ, би олон хүүгэдээр hуража эхилбэб. Һуралсалай үе манай үбэлжөөндөө байхада болодог hэн. Би Yлэнтэhөө хэшээлдээ морёор ябадаг байхаб.  Харгыдаа Догойн баруун урдаhаа бултайн ерэхэдэм, hургуулимнай харагдажа байха.
Жаргал багша  бидэниие суглуулжа үзэг, бэшэг, уншуулжа, тоо бодолго заажа  эхилээ hэн.  Минии hанахада, hургуулида ехэ гоё, багашаг хүүгэдтэй суг hурахада  зохид байгша бэлэй. Жаргал багша  шабинартаа  ехэ зохидоор хандажа, ойлгосотойгоор хэшээлнүүдээ үнгэргэдэг, номынь үзүүлхэеэ оролдодог hэн. Багшамнай   hонин-hонин юумэнyyдые хөөрэхэ, хожомынь hанахадам, ажалдаа ехэл оролдодог хүн байгаа.
Уданшьгүй  бидэндэ  уншадаг, тоо бодолгын, хэлэнүүдэй номуудые тарааба. Тэрэ саг намда тон hайханаар hанагдадаг. Би үглөөдэр, хожом үзэхэ юумэеэ урид гэртээ бултыень уншаад,  хэшээлдээ багшын хөөрэхые хүлеэжэ hуухаб. Хөөрэжэ дүүрэхэтэйнь адли, асуудал табижа эхилхэб, номой үгэ бүхэниие удхалан ойлгохоо оролдохоб. Жаргал багшын үгэhэн хэшээлнүүдынь мүнөөшье болотор ухаандамни.
Ургажа ябаhан үхибүүдые hургажа, хүмүүжүүлжэ, тэдэнэй ухаан бодолдо hайхан үрэһэ тарижа, ажалша бэрхэ, эрдэм бэлигтэй  зон боложо ябаха харгыень үргэнөөр нээлсэhэн түрүүшын багшадаа, Догойн hургуулидаа, түрэлхидтөө доро дохин ябагшаб
Жамьян Барадин, 
Буряад ороной элитэ ехэ эрдэмтэн, уран зохёолшо, багша Базар Барадинай  дүү, Догойн хоёр жэлэй hургуулида 1907-1909 онуудта, 1910 онhоо дyрбэн жэлэй эхин шатын hургуулида hураhан.

Из воспоминаний Дондобэ Цыден,
выпускницы Догойской начальной школы, первой бурятки, ставшей геологом, удостоенной звания Почётный гражданин г. Иркутск:
– Я сравнительно рано стала участвовать в общественной жизни родного улуса Догой. Случилось это, благодаря тому, что мои неграмотные родители сумели дать мне начальное образование. До революции буряты редко обучали девочек грамоте. Меня отдали в школу в 1916 году, когда мне минуло девять лет. В то время наша школа называлась «Догойское инородческое начальное училище». Здание школы было построено на средства граждан улуса Догой, собранных путем добровольных взносов в 1910 году.
Одновременно со мной в школу поступила еще одна девочка Цырендулма Бальжинимаева из соседнего улуса. До нас обучались всего две девочки, одна из них оставила школу в середине учебного года. За последующие три года, с 1917 по 1920 год, никто не приводил ни одну девочку учиться. Со 2-го по 4-й класс учились всего три девочки. Мальчиков было более 40 человек.
Даже после того, как мы окончили начальную школу весной 1920 года, в нашей школе не было ни одной ученицы вплоть до 1930-х годов, то есть до введения в действие Закона о всеобщем начальном образовании повсеместно на территории Бурятской АССР.
Тем более примечательно, что из трех выпускниц Догойской начальной школы 1920 года впоследствии две девушки получили высшее техническое образование: Цырендулма Бальжинимаева окончила Горно-металлургический институт в городе Алма-Ата в 1942 году, а я – Ленинградский горный институт в 1938 году.
В 1922-1925 годах мой  отец работал сторожем Догойской начальной школы. С 1924-1925 учебного года я стала работать в школе за отца. С этого  же времени начала активно участвовать в общественной жизни улуса. В те годы вся политическая и общественная работа проводилась в помещении школы. Даже исполком сомонного Совета не имел своего помещения. Общие собрания граждан улуса Догой часто созывались в школе, который можно назвать центром культурной жизни моих земляков.

Эпизоды из автобиографической повести Д. Батожабая «Детство Шалху Рабдана»:
С наступлением осени мы собрались в школу. В том году закрыли Агинский дацан и всех высших лам, начиная от доромбы и лхарамбы, кончая габжи и гэсхы, выслали за пределы округа. Лам, еще не успевших получить титул, разогнали по домам, а бритоголовых послушников заставили учиться в советской школе. В нашу школу пришло несколько таких хувараков. Мой друг Сэдэб, пришедший в школу годом раньше, встретил своих дацанских друзей свысока. Но хувараки, как оказалось, прошли в дацане хорошую школу драки и с ходу поколотили нас с Сэдэбом. Наш «атаман» Будуев вышел на поединок с самым рослым из хувараков. Мы окружили их и следили за боем. Он был, к нашему стыду, недолгим. Наш Ринчин, схватившись за подбитый глаз, побежал прочь. Хувараки «захватили власть» и присвоили себе титул «Молодцы жеребца-вожака». Сэдэб, не стерпев такого, стал сколачивать свою команду для борьбы с хувараками. Об этом узнал учитель и утихомирил наш пыл. Но, на беду, сын русского пекаря, отчаянный сорванец Кешка не сошелся характером с моим другом Сэдэбом. Молодцы из стана «жеребца-вожака» воспользовались этим и науськали Кешку на Сэдэба.
Дело происходило на большой перемене. На крыльце школы сидели девчонки и пели песни. На «ринг» вышли Кешка и Сэдэб. Тогда в драках ребят не существовало запрещенных приемов. Кто успеет, мог ткнуть пальцами в глаза противника или откусить ему ухо. Вот и в тот раз — противники нещадно лупили друг друга, так что пыль стояла столбом. Носы у них распухли на глазах. Вдруг Сэдэб схватил большой бронзовый звонок, которым звонили на перемены, и ударил им несколько раз Кешку по голове. Тот стал красный, как нагретая плита, и, поискав глазами, вдруг схватил случайно валявшийся на земле молоток и швырнул им в Сэдэба. Но Сэдэб, по реакции натренированного в драке хуварака, нагнулся, и молоток, не задержавшись, долетел до крыльца и рассек губу одной девочке по имени Лэгжимаева Дарима.
На следующий день к школьной ограде было привязано множество лошадей. Даже старики приехали на необмазанных дегтем скрипучих телегах. Устроили колхозное собрание, на которое собрали родителей для разбора драки. Из самых дальних мест были вызваны в школу уставшие за день люди, чабаны и скотники.
В школе было полно народу. Духота стояла невыносимая. К тому же люди тогда не имели привычки снимать верхнюю одежду. Два враждующих стана — «молодцы вожака-жеребца» и люди «атамана» были выставлены перед народом. Они не смели поднять глаза и только шмыгали носами.
Учитель Цыден-Дондок Цыбенов говорил часа два. Глаза его становились то сердито-острыми, то внимательно-прощупывающими. То и дело он доставал из-за пазухи платок и вытирал им вспотевшее лицо. В классе стояла напряженная тишина.
– Я все сказал. И про Ленина, и про Сталина осветил вопрос. Раньше мы своими десятью пальцами ковыряли землю. А сейчас вон какие машины и технику посылает нам государство! Это все плоды образования. Наши дети должны овладеть этими науками, стать образованными людьми, чтобы начатое нами дело продолжать, уметь применять эту чудо-технику. А что мы видим сегодня? – Учитель указал на нас, – Что за люди стоят сейчас перед вами? Если вы жалеете родителей, то должны бросить свою дурь и дикость. Отныне надо жить дружно и красиво, как живут образованные люди, надо хорошо учиться! Дайте слово перед своими родителями.
– Больше не будем... Поняли... – вразнобой забубнили мы под нос.
Но учитель недовольно потребовал:
– О чем это вы там бубните? Вы же дети колхозников, живущих одной дружной семьей, создавших общее коллективное хозяйство. Чего вы там бурчите каждый себе под нос? Умели бедокурить и драться, умейте и ответ держать. Выходите по одному перед народом и четко, ясно скажите: даете вы слово или нет.
Пришлось, не поднимая глаз, по одному выступать вперед и давать обещание больше не драться.
Потом ещё говорило много людей, и все они стыдили и корили нас. Так вместе с нашими родителями учитель Цыбенов связал нас тогда, словно тоненькие ивовые прутики, в один пучок.
Закрывая собрание, учитель строго наказал:
– Теперь будем следить за каждым. Если кто свое слово не сдержит, пощады не ждите! Будем говорить с таким по всей строгости!
На снимке: учитель Цыден-Дондок Цыбенов.
______________* * *______________

Список выпускников Догойской начальной школы довоенного периода
По материалам Х. Б. Батомункуевой

Барадин Жамьян, Дагбаева Рыгжидма, Жугжинова Бутит, Базарова Димид, Гыдыпова Димид, Бодиев Дондок, Дулзунов Доржи, Цыренжапов Кишикто, Цымженов Болот, Аюрзанайн Балдан, Аюрзанаев Базар, Аюрзанаев Митуп, Аюрзанаев Тудуп, Аюрзанаев Норбо, Жамсуев Шойжамсо, Жаргалов Цыденжап, Идамжапов Гомбо, Идамжапов Итигил, Габзанов Болот, Базаров Батоцырен, Базарова Намжилма, Базарова Дарима, Ванданова Дарима, Бальжиева Мыдыгма, Балданов Жимба, Бальданов Балжан, Барадишириев Аюша, Барадишириев Даржирабдан, Батоев Жимба, Будажапова Мыдыгма, Золтоев Дашинима, Дулзунов Радна, Цыбиков Чимит, Цыренжапов Цыренжаб, Цыренжапова Балма, Батоев Цыдып, Базаров Гомбоцыден, Жаргалова Ямпил, Жапова Балма, Цыренжапова Мудугал, Балданова Гарма, Дамчаев Дамба, Будаев Батомунко, Будажапова Балма, Будажапов Эрдыни, Будажапова Должид, Будажапов Насато, Будуев Ринчиндоржи, Будажапова Жалма, Батожапова Бальжима, Батоев Балдандоржи, Батоев Дамдин, Батоев Жамбал, Базаров Жалсан, Батоева Цырегма, Баясхаланов Тумут, Гончиков Мункожаргал, Гыдыпов Бальжинима, Намсараев Дамба, Намсараев Дагбажалсан, Намсараев Борончу, Намсараева Балдар, Нимаев Доржи, Цымпилов, Цымпилова Норбо, Дашиева Цыбжит, Дугаров Петр, Доржиев Даши, Дулзунова Доржима, Дулзунова Долсон, Дулзунова Димид, Бодиев Дамдин, Гомбожапов Аюр, Гомбожапов Будажаб, Гомбожапов Цыденжаб, Гомбожапова Ц., Гомбоев Ширибазар, Лыгжимаева Дарима, Лыгжимаев Норбо, Бадмаев Сультим, Базаров Цырендоржи, Батоев Будэ, Будуев Тумут, Ешибалов Гончикжап, Шагдаров Ешибал, Нимаев Тагар, Юндунов Ешинима, Юндунов Лосол, Юндунов Даширабдан, Дугаржапов Дашинима, Дашиев Дашицырен, Очиров Даширинчин, Цоктоев Жамбал, Балданов Бортой,
Цыренжапова Зиму, Цыренжапова Сымпелма, Цыренжапов Дабажалсан, Цыренжапов Цырендоржи, Раднаев Бадма, Раднаев Жамсо, Батоев Жимба, Батоев Осорон, Батоева Бальжит, Будажапов Цыренжаб, Будажапова Намжилма, Якимов Иннокентий Васильевич, Якимов Кондратий Васильевич, Данзанов Дарма, Жаргалов Гуродарма, Жаргалов Галсан, Жаргалов Дашинима, Жаргалов Жаб, Жалсараева Цыбегмит, Мункуев Юндун, Нимбуев Дугаржаб, Надцалов Дашидондок, Надцалов Раднажаб, Будажапова Дыжидма, Будажапова Шойсолма, Дагбаева Балма, Намсарайжапов Анчик, Намсараев Норбо, Жалсанов Бадара, Батомункуев Тумэнянжаб, Аюров Жимба, Дарижапов Бальжинима, Тудупова Цырендулма, Цыдыпов Шойдагба, Барадишириев Бадма, Барадишириев Балдан, Нанзатов Бальжинима, Сандылыков Пурбо, Тудупов Дашицырен, Цыжипова Бальжит, Бальжиев Балдоржи, Ринчиндабаев Мункожаргал, Жаргалов Цыденжаб, Жаргалов Жаб, Жаргалов Жамбал, Базарова Бальжима, Аюрзанаева Цырендулма, Барадишириева Балма, Бүдэ Шагдар, Арьяева Цырендулма, Дашицыренов Дашидондок, Доржиев Шойсол, Гончиков Гонгор, Цыбикова Долгор, Дондобон Цыден, Дондобон Будажаб, Дондобон Тагар, Бальжинимаева Цырендулма, Балданов Батомунко, Балданов Жамбалдоржи, Будуева Норжима, Абидуев Балдан, Ленхобоев Аюр, Ленхобоев Тудуп, Батоева Мамар, Батожабай Даширабдан, Базаров Цынгеринчин, Балданов Идамжаб, Дарижапов Дашидымбрыл, Дарижапов Дашанорбо, Ешибалов Шойдок, Балданов Доржи, Шагдарова Лхамажаб, Шагдарова Рыгжидма, Шагдарова Дулма, Бадмаев Самбу, Жамсаранов Батожаргал, Гомбоев Шоглин, Эрдынеева Мыдыгма, Цынгуев Цыдендоржи, Цынгуева Лхама, Лыксыков Ананда, Цыренжапова Дыжид, Тагаров Зандара, Тудупов Тугдум, Цырендашиев Мунко, Рабданов Ринчиннима, Бальжиев Балдоржи, Самбуев Бадара, Самбуев Цыденжап, Тудупова Нанжилма, Тудупов Цырендаши, Жаргалова Роза, Ринчиндабаева Байма, Жалсанова Ханда, Будуева Дузима, Цыбенов Цымпил, Базарова Балсан, Абидуева Цырендулма, Балданов Жаргал, Ленхобоев Батоболот, Балов Балдоржи, Эрдынеев Лыксок, Дугшинова Санжима, Дансаранов Шагдар, Цыбенов Арсалан (Аюшиев Цырендоржи) двойная фамилия, Батоев Будэ, Батоев Цыденжаб, Дылыков Базар, Осоров Ринчинима, Абидуева Дулма, Рабданова Бальжит, Рабданов Даширинчин, Рабданов Бальжинима, Рабданов Норпол, Баяндаев Радна, Ринчинов Батоев (Шөөбэн) Ринчин, Ринчинова Батоева (Шөөбэн) Бальжима, Цыжипов Даши, Цынгуев Цыденжап, Цыренжапов Дашанима, Цыденов Содном, Цыренова Дичигма, Батоев Гомбожап, Будуев Санжа, Дамбаев Дашанима, Дариев Абармит, Цындымеев Цыренжаб, Самандаев Баясхалан, Цыренжапова Дулма, Мородоев Дамдин, Мородоев Бутэ, Идамжапов Шираб, Батоев Бато (Бартон), Цырендоржиева Рабжима (брат Лыксыков Ананда), Цырендашиева Борунхи, Цырендашиев, Цыбенова Долгор, Цыденжапов Цыренванжил, Цымпилова Дичигма, Тугдумова Пильжит, Тудупов Жимба, Гармажапов Арсалан,
Ринчинбалов Жаб, Эрдынеев Батомунко, Будажапов Батомунко, Батоев Очир, Аюшиев Очир, Батоцыренов Балданжамсо, Мородоев Даши, Жапова Норжима, Чойжижапов Баясхалан, Эрдынеев Дыжит.

__________* * *____________

Из воспоминаний учащихся начальной школы 1930-х годов:
– Обучение велось до 1932 года на старомонгольском, с 1932 по 1939 год – на основе латинского алфавита. С 1934 года перешли на кириллицу. За короткий срок буряты изучали три алфавита, три письменности! Недостаток в учебных пособиях, письменных принадлежностях не ощущали. Всем необходимым обеспечивала школа.
Обычно в школе работали два учителя. Уроки велись параллельно в двух классах. В годы нашей учёбы заведующим школой и основным учителем долго проработал Цыбенов Цыдендондок – уроженец села Цокто-Хангил.
Посаженные в 1934-1935 годах под его руководством тополя до сих пор украшают село.
В 1938 году Дондок-багша уехал из Догоя. Приехал молодой (только после окончания училища) учитель Гуруев Цырендаши. Был он, по воспоминаниям учеников, очень строг. Прекрасно рисовал. В обучении детей  использовал наглядность. Его ученик Цыденжапов Цыренванжил в 68 лет вспоминал: «До сих пор помню, как мы изучали предлоги «от» и «к» Он нарисовал на доске птичку, улетающую от стола и прилетающую к нему. Этот рисунок и сейчас стоит перед глазами».
Кроме этих двух учителей в те годы учительствовали Болотов Бато родом из Зугалая, Чирнинов Батодалай из  Ага-Хангила, Батомункин Цыбендоржи, Жигмитов Дармабазар и другие.
Догойская начальная школа в эти годы дала путевку в большую жизнь многим известным впоследствии людям. Запомнился Абармит Дариев как серьезный, увлекающийся «мүнгэшэ дархан». Будучи 10-11-летним, он изготовлял тобши, һиихэ и разные предметы домашнего быта (һагшуур, тармуул и т.д.) Среди лучших учеников называли и Дугарова Петра.
Часто проводились олимпиады по предметам, спортивные соревнования, смотры художественной самодеятельности. Догойская начальная школа принимала в них активное участие. Как вспоминали многие – Батоев Жимба (брат Батоева Осорона) обладал великим даром художественного чтения: читал так, что люди плакали. Где-то в 1939 он занял первое место в окружной олимпиаде по чтению. Первой певуньей запомнилась Базарова Намжилма. В 1938 году второе место в окружном соревновании по шахматам занял Дугаржапов Дашинима и был награжден шахматами.
Работали в школе разные кружки. Особенно увлекались авиамоделированием. Лучшие модели делал Чойжижапов Баясхалан.
Примерно с 1930 года детей начали организовывать в октябрятские группы. В летнее время в течение месяца октябрята отдыхали в лагерях. Он был расположен в местности Нэмэриин Адаг. Вожатыми привлекались семиклассники из Зугалайской, Агинской школ. Многим запомнились вожатые Гуруева Цырендулма, Эрдынеев Лыксок, Дариев Абармит. Начальником лагеря в лето 1938 года был назначен Жалсанов Бабудоржи, впоследствии долго проработавший председателем Догойского колхоза «Россия». В летних лагерях, по воспоминаниям многих, кормили очень хорошо, вволю отсыпались, играли (особенно увлекались краснобоем и лаптой), учились маршировать и петь песни о Сталин-багша.
После организации коллективного хозяйства детей привлекали на колхозные работы – на прополку полей, сенокос, очистку покосов и другие работы.
По рассказам Цыренжаповой Дулмы, Дугаржапова Дашинимы, Лыгжимаевой Даримы,  Будажапова Насато, Цыденжапова Цыренванжила, Баясхаланова Тундуп, записанных в 1997 году.

_________________________________________________


Выпускники начальной школы 1941 года. Классный руководитель: Гуруев Цырендаши Гуруевич.
Судя по фотографии, 4 класс окончили 18 человек. Несмотря на трудности военных лет, многие из них продолжили учебу и стали достойными гражданами своей страны.

________________* * *__________________


Выпускники начальной школы 1942 года. Классный руководитель Гуруев Цырендаши Гуруевич.
В разгар Великой Отечественной войны, в глубоком тылу жизнь шла своим чередом. В большинстве сел округа функционировали школы. Например, в 1942 году Догойскую начальную школу окончили 13 учащихся. Среди них будущие знаменитости. Талантливым писателем, переводчиком и лингвистом стал Норпол Очиров. Связали свою судьбу с родным селом бухгалтер от бога Доржибал Жамбалов, чабаны, кавалеры орденов «Знак Почёта» Балдан Цоктоев, Трудовой Славы III степени – Дичигма Цымпилова, ветеран бытового обслуживания Мыдыгма Будажапова, электромонтер Тундуп Баясхаланов, животноводы Мункожаб Жаргалов, Цыденжап Арсаланова.
Потомки детей войны достойно продолжают их дела.
_____________* * *__________________

Учащиеся школы военных  и послевоенных лет. 1943-1949 годы
Мы жили в таком государстве, в котором независимо от трудностей никогда не прекращались учеба и воспитание подрастающего поколения. И в Догое в сороковые военные годы продолжали работать учителя, обучались дети. К сожалению, сегодня очень трудно найти фактические материалы и фотографии того периода. Но эти годы, давшие стране самых трудолюбивых и закаленных тружеников сельского хозяйства, в генах потомков, в нашей памяти.
Поколения догойцев помнят имена и фамилии своих земляков, которые учились с 1943 по 1949 год в начальной школе. Это – Федор Дугаров, Балдоржи Балданов, Даши Болотов, Василий Тагаров, Цырегма Чойжижапова, Дашинима Дашидымбрылов, Гарма Рабданова, Балма Баясхаланова, Дашицырен Дашидымбрылов, Цыбегмит Цыденжапова, Александр Балдандоржиев, Жаргал Дамбаева, Дамдин Дамбаев, Цымжит Раднаева, Цыпелма Дугарова, Мункобазар Жаргалов и многие другие.
На этом снимке дети военных лет Догоя. Какие светлые, одухотворённые лица!

Выпускники начальной школы – участники Великой Отечественной войны
Аханов Жамьян, Бадмаев Самбу, Бадмаин Даба, Балданов Даши, Батоев Бато, Батоев Жамбал, Баясхаланов Баир, Бодиев Дамдин, Батоев Жимба, Гомбожапов Будажап, Гончиков Мунко-Жаргал, Дарижапов Даши-Дымбрыл, Дондобон Будажап, Дондобон Тагар, Цыбиков Чимит, Жаргалов Гуро, Жамьянов Ринчин, Надцалов Раднажап, Намсараев Дагбажалсан, Намсараев Дамба, Жаргалов Цыденжаб, Тудупов Тугдум, Рабданов Аюша. Юндунов Даширабдан, Раднаев Жамсо, Самандаев Баясхалан, Баясхаланов Бадма, Хоршинов Бадма, Доржиев Абида, Раднаев Дамба, Сампилов Цырендоржи, Цымженов Болот, Аюшиев Очир, Батожабай Даширабдан, Базаров Жалсан, Дулзунов Радна, Базаров Гомбоцыден, Дамбаев Дашинима, Дариев Абармит, Бодиев Тагар, Батоев Балдандоржи, Базаров Цырендоржи, Жаргалов Жап, Бальжиров Бато, Будажапов Эрдыни, Будуев Ринчиндоржи, Будаев Санжа, Батуев Дугар, Дансаранов Шагдар, Балов Балдоржи, Батоев Гомбожап, Базаров Доржи, Эрдынеев Лыксок, Цындымеев Цыренжап, Димитов Батоболот, Жалсабон Бадара, Будуев Дашиянжип, Цынгуев Цыдендоржи, Батоев Дамдин, Аюров Жимба, Дарижапов Бальжинима, Цыденов Еши, Цыренов Тумэн-Баир. Федоров Даширабдан, Дугаржапов Дашинима, Цынгуева Лхама, Данзанов Дарма, Батомункуев Тумэянжап, Зандариев Батомунко, Батоев Цыдып, Пайбалов Бато, Дагбаев Балдан, Батоев Цыдып, Гуруев Цырендаши, Жаргалов Жамбал.


____________* * *____________Выпускники начальной школы 1950 года. Классный руководитель: Гомбоева  Дугарма Гомбоевна.
Аюров Мункожаргал, Балданов Владимир, Балдоржиев Май, Батоева Евгения, Ванданова Валентина, Дагбаев Дугардоржи, Жамбалова Роза, Жамбалова Долгор, Жаргалова Цырендулма, Жигжитова Цырен, Рабданов Владимир, Дашиянжипова Цырендулма, Очиров Цыдып, Цыдендоржиева Мария, Цырендоржиев Хубисхал.
Свой путь к знаниям они начали в год окончания Великой Отечественной войны. И тем почётнее, что все 14 учащихся, несмотря на трудности того времени, успешно закончили начальную школу. Где бы ни жили, ни работали, они с благодарностью вспоминают о родной школе. Ибо каждый из них стал достойным человеком на этой земле и гражданином страны.
Аюров Мункожаргал, Очиров Цыдып, Балданов Владимир, Дагбаев Дугардоржи, Цырендоржиев Хубисхал – передовые механизаторы и шофера. До выхода на пенсию работали в колхозе, приумножали богатство родного края.
Благородную профессию учителя избрали: Ванданова Валентина Аюшеевна, Жамбалова Роза Жамбаловна, Жамбалова Долгор Жамбаловна. Балдоржиев Май и Рабданов Владимир после окончания сельскохозяйственного института стали ведущими специалистами аграрного сектора Агинского округа.
Кроме выпускников, добившихся трудовых результатов, есть многодетные матери – Жаргалова, Цыдендоржива, Батоева.
______________* * *________________
Выпускники начальной школы 1953 года. Классный руководитель: Гомбоева Дугарма Гомбоевна.
Арьяев Базар, Батоев Балдандоржи, Ванданов Ким, Дашиянжипов Дашидондок, Жаргалова Долсон, Дондоков Иван, Тудупов Жигмит, Шойдоков Баир, Цырендашиев Цыренжаб.
Несмотря на большие трудности, дети послевоенных лет стремились к знаниям. В 1953 году 4 класс Догойской начальной школы окончили 9 учащихся. Благодаря терпению, таланту учителей тех лет они получили образование и выбрали свой жизненный путь. Балдандоржи Батоев, став учителем, многие годы работал на ниве просвещения. Дашидондок Дашиянжипов после окончания Ленинградского института киноинженеров работал директором Могойтуйской районной киносети, заведующим окружным отделом кинофикации, директором Читинской областной конторы по прокату кинофильмов. Трудную профессию защитника Родины выбрал Цыренжаб Цырендашиев, дослужился до подполковника Советской Армии. А Долсон Жаргалова, на протяжении нескольких десятков лет работала учителем Кусочинской средней школы. Базар Арьяев, Иван Дондоков, Жигмит Тудупов избрали земные профессии – трудились передовыми механизаторами, шоферами. Баяр Шойдоков, до последних дней жизни работал животноводом. Дела этих ветеранов достойно продолжают их дети и внуки.
__________________* * *____________________
Из воспоминаний Цырендоржиева Цыбик, Жаргаловой Надежды и Раднажапова Балто – выпускников начальной школы 1954 года:
– Догойн һургуулида 1949-1954 онуудта һураһан байнаб. Суг һураһан нүхэдни: би – Цырендоржиев Цыбик, Очирова Балма, Балдандоржиева Балжима, Жалсанова Вера, Жаргалова Долгор, Лхамажапов Даши, Жалсараев Батомунко, Нордопова Должин, Тагаров Цыцык, Балдоржиева Мыдыгма, Дамдинов Дашидондок, Дугарова Галина, Раднажапов Балта. Пионернууд болоод байхадаа, үглѳѳ бүхэндэ һургуули ороходоо, отряадайнгаа тугта «Всегда готов!» гэжэ салют үгэдэг һэмди.
Согтой хүхюун, эдирхэн балшар бага наһаяа хүн бүхэн тон дулааханаар, сэдьхэлээ хүдэлгэн мэнэ мэнэл һанажа ябадаг. Эгээл энэ үедэ үхибүүд үүринэртэеэ үелэн нүхэсэжэ, сугтаа наадангаа тойроод байһан байгаалиин нюусануудые гайхан мэдэрдэг. Ажабайдалай арюун һайхан шэнжэ ухаандаа хадуунгаа түрүүшын бэрхэшээлнүүдые дабан гаража һуранабди. Һургуулиин богоһо алхажа оротороо үхибүүн үшөөл түүхэйхэн эд ааб даа. 1940 гаран 50-яад онуудай хүүгэдэй хүгжэлтын шата мүнөөнэйхитэй сасуулжа яашье болохогүйл даа. Тиихэдэ зайн галшье, радиошье, үхибүүдэй сэсэрлигшье байгаагүй бшуу.
Эсэгэ ороноо хамгаалалгын Агууехэ дайнай эгээл хүшэр хүндэ үедэ, 1942 оной хугасаада Догой һайхан нютагта мүндэлэн түрэһэн 16 хүбүүд, басагад хүйтыешье хүйтэн, нойтониие нойтон гэнгүй, борьбо дээрэ бодожо, үбдэг дээрээ үндыжэ, бодол хүсэл нэмэн, үрэжэлтэ һайхан нютагайнгаа нюрууе дамжан, долоон наһаяа хүсэн барин Догойнгоо һургуулиин үүдые түрүүшынхиеэ нээхэдэ, 1949 ондо маниие угтан абагша түрүүшын багша Хойто-Ага нютагай Ральдин Балдан Ральдиевич байһан юм. Энэ жэлдэ һургуулиин байдалда хубилалта боложо, бэлэдхэлэй (0-вой, хахадхи) класс бии болгоһон байба. Ород һургуулинуудта иимэ юумэн болоогүй һэн. Энэ хадаа манай буряад һургуулиин багшанарай үлүү хатуу, үхибүүдые классһаа класста гаргангүй һуулгажархидаг байһанайнь хойшолон байгаа гэжэ һанагдана. Мүн баһа дайнай үеын ба һүүлээрхи арад зоной ажабайдалай хүшэр хүндэһөө дулдыдадаг байгаа гэжэ һанагдана. Багшанар дуталдадаг, эхин һургуулиинууд малокомплектнэ (нэгэ багша хоёр класстай) байгаа. Мүнөө үеын педагогикын элирүүлһэнэй ёһоор үхибүүн бүхэнэй досоохи хүсэд һэреэгүй арга боломжыень һэрюулжэ, шадаһан багшанар амжалта туйладаг. Гуманитарииншье, тоо бодолгыншье талаар үхибүүн бүхэндэ уураг тархидань хүсэд һэреэгүй арга боломжонууд байха. Гушаад гаран жэлдэ Догойн һургуулида математикын, физикын багшаар, ударидагшааршье хүдэлхэ соогоо адаглахада, эхин классуудта зааһан Валентина Аюшиевна эгээл иимэ багша байһан гэжэ һанагшаб.
Бидэ Балдан Ральдиевичта гурбан жэл заалгажа, 1952 ондо 2-дохи класс дүүргэһэмди. Яһала хатуухан, олон үгэгүй хүн һэн, фронтдо шархатаһан – түрүүндээ нэгэ гартаа тулууртай ябагша һэн. Гурбадахи класста маанадые Ушарбайһаа уг гарбалтай Дашиева Ханда Дашиевна хүтэлөө. 1953 ондо һургуулиие даагшаар Дылыкжамсоин Цэдаши багша ерэхэдээ, маанадта ном заажа, 4-хиие дүүргүүлээ бэлэй. Энэмнай хадаа урданай дүршэл ехэтэй багша, бидэнэртэ айхабтар ехэ нүлөө үгэһэн хүн гээшэ. Ехэл нарин нягта, эрдэм түгэлдэр хүн байгаа. Недели бүхэндэ үхибүүдые һургуулиингаа банида оруулхадаа, хүл гарыемнай өөрөө үрэжэ байгаад, һаари хирыемнай гаргагша  һэн.
* * *
– Мы дети, рожденные в 1942 году, начали учиться в подготовительном классе Догойской начальной школы в 1949 году.
К нашему счастью, тогда был открыт школьный интернат с общежитием и столовой с трехразовым питанием. Детей животноводов устраивали в общежитие.
После уроков, в свободное время, мы с речки Догойка таскали воду в ведрах в столовую, и общежитие, а зимой долбили лед. Что интересно, по обеим сторонам речки были густые кустарники, даже росли березы, где мы играли, кричали как Тарзан из фильма. Весной, когда кругом лес зеленый, начинают куковать кукушки. Учителя нас водили на гору Эбигээлтэ Хатан, где собирали багульники с яркими цветами, молодые веточки лиственницы. С них делали букеты и ставили на окнах школы. Также весной 1954 года под руководством директора Цэдаши Дылыкжамсоина вокруг школы именно ученики нашего класса посадили тополя. Эти тополя прекрасно взялись и растут до сих пор.
После успешного окончания учебного года, руководитель нашего класса Цэдаши Дылыкжамсоин объявил нам о предстоящей экскурсии в Читу. Всем классом! Какая для нас была радость ехать поездом, смотреть на большие дома города...
Наша экскурсия началась с вокзала Читы, далее, строго строем, шли в направлении площади им. В. И. Ленина, где увидели большой памятник вождя. Маленьким жителям бурятского села очень интересно ходить по городу! Вокруг многоэтажные дома, по улицам ходит много людей, ездят машины... С площади мы шли в сторону ОДОСА. Там, затаив дыхание, смотрели на портреты именитых полководцев, генералов Советской Армии и музейные экспонаты. Затем в парке ОДОСА увидели незабываемое зрелище. Это фонтан, выбрасывающий воду выше деревьев. Там же, около фонтана, все сфотографировались.
Эта фотография 1953 года для нас память о детстве на всю жизнь.
Продолжение следует.

_____________________________________________________________________

Ушарбайская школа в этом журнале: Уш. школа-1, Уш. школа-2, Уш. школа-3, Уш. школа-4,
_______________________________________________________________________

Даже 1 рубль бесценная поддержка благого дела. СПАСИБО не обязательно, лучше – кто сколько может. Перечислить через мобильный банк – 8 924 516 81 19, через приложение на карту 4276 7400 1903 8884 или –


Tags: #Догой, догой, догойцы, могойтуй, школа
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments