Виктор Балдоржиев (azarovskiy) wrote,
Виктор Балдоржиев
azarovskiy

Ушарбайская школа-5

Полный текст и фото здесь: Уш. школа-1, Уш. школа-2, Уш. школа-3, Уш. школа-4,
Продолжение публикации 2017 года. (Данный на 2014 год).Публикации по оригинал-макету изданной книги - УДК 891.71.092 ББК (2=РУС) 7 Б 20


История восьмилетней школы

1 сентября 1961 года приказом по Могойтуйскому районному отделу народного образования Могойтуйская начальная школа была реорганизована в Ушарбайскую восьмилетнюю школу. 37-летний период начальной школы завершился.
Было построено кирпичное здание школы с просторными классами, спортзалом, учительской. Директором школы стал Цыбенов Батожаргал Цыбенович, который проработал на этом посту до 1962 года, его сменил Батомункуев Пурбодоржи Батомункуевич, работавший директором с 1962 по 1968 год. История Ушарбайской восьмилетней школы насчитывает всего 7 лет, но каким кипучим было это время, позволившее уже в 1968 году преобразовать школу в среднюю...
1 выпуск восьмилетней школы


Весть об открытии в Ушарбае восьмилетней школы была воспринята жителями весьма одобрительно. Это был 1961 год. Первым директором был назначен Цыбенов Батожаргал Цыбенович. Помнится, что сразу после открытия восьмилетней школы не хватало учителей-предметников. Система образования, когда требовалось только уметь читать, писать и считать, заканчивалась. Нужны стали более глубокие и обширные знания.
Учили нас люди самых разных профессий: артист Базарова Зинаида Лубсановна, инструктор райкома Гармаев Гомбожаб Гармаевич, студент факультета механизации Бадараев Бальчиндоржи Бадараевич. Со временем появились и учителя-предметники: Сергей Бадмаевич, Дарижаб Цыренович и Елизавета Манидариевна.
С назначением директором школы Батомункуева Пурбодоржи Батомункуевича школа изменилась кардинально. К 1964 году весь процесс и вся структура были преобразованы. Учебный процесс почти из «улусного» зримо преобразился и стал профессиональным. Изменились и культура поведения учащихся, и методы преподавания, и, естественно, знания школьников. Одновременно с этим начали активно развиваться художественная самодеятельность, спорт и трудовое обучение.
Уже в 1965 году под руководством художественного руководителя Балхаровой Дынцимы Балхаровны мы заняли первое место среди восьмилетних школ Агинского округа на смотре художественной самодеятельности.
Заняли второе место по лыжным гонкам в округе в 1964 году. Учителем физкультуры и тренером был Доржиев Сергей Бадмаевич.
Занимались обустройством новой школы, благоустройством села. Вели кипучую учебную и трудовую деятельность.
Записано со слов Дабаева Цырен-Доржи Нимаевича,
выпускника первого выпуска Ушарбайской восьмилетней школы.

1 выпуск Ушарбайской восьмилетней школы.

2 выпуск восьмилетней школы
Ушарбайн 8-жэлэй һургуулиин 2-дохи выпуск

1957 ондо 14-үхибүүд Могойтын эхин шатын һургуулида, бэлэдхэлэй класста, багахан байшан гэр соо эхилжэ һураабди. Пунцук Жаповичын мүнөө байһан гэр Досугай Центрэй һуурида байгаа, уданшьегуй тэрэ гэртэ һуража эхилбэбди. Хойто таһагтань – пионерскэ комната, урда таһагтань 2 рядаар 7 парта табяатай, модон «хүл» дээрэ зохёгдоһон, дундахи түмэр «голойнгой» аша туһаар эрьелдэдэг хара модон доскатай байхабди.
Бэлэдхэлэй класста Чернинов Цыренжаб Чернинович багшада заалгаабди. Тэрэмнай һургуулиин директор тушаалтай байһан тула ажалай хэрэгээр иишэ тиишээ ошоходонь, Мыдыгма Жамсарановна (залуу багша) манда урок хэдэг һэн. Аяар 57 жэлэй хугасаа соо, тэрэ үеымнай бэшэһэн тетрадь, промокашкатаяа зандаа, Жигмитдоржидо хадагалаатай байна. Багшанар чистописанида ехэ анхаралаа хандуулдаг байһан гээшэ. Тэрэ уеын үхибүүдэй почерк сэбэр бэшэлгэ ехэ һайн байһан байна.
Хүн бүхэн лагбаантай бэхэтэй, 11 номерой гуурһатай, модон ручкаар бэшэдэг саг байгаа. Жэшээнь: бэхэеэ гэртээ мартабал арын партаһаа 4 хүн нэгэ лагбаанһаа бэхэ хэрэглэхэ саг болохо. Үрдилдөөн болохо, гуурһан хухарха, бэхэ адхарха гээд лэ, заабол үлүү гуурһатай ябагша һэмди. Үбэлэй хүйтэндэ холоһоо ерэдэг һурагшын лагбаантай бэхэнь хүршэхэ г.м. ябадал али олон бологшо һэн.
Тэрэ үедэ ехэнхи үхибүүд формо үмдэдэг байгаа: - хүбүүд – хүхэ боро сэмбэ формотой, пряжкатай бүһэтэй, захадаа сагаан «дабхар» заха зүүгээд ябаха. Захаяа хадангүй ябабал, мууда тоологдохо. Гэртээ ошожо захаяа хадаха баатай болохо. Журам шанга байгаа гэжэ ойлгохоор. Басагад хүрин формо платитай (плати оёмолшье байжа болохо), үдэр бүхэндэ хара фартук, һайндэртэ – сагаан фартук зүүхэ, плати сагаан захатай, манжедтэй байха.
1958 оной II четвертьһээ мунөө байһан детсадай гэр соо эхин һургуули нээгдэбэ. Энэ һургуули Цыренжаб Чернинович – директор барюулһан юм. Тэрэмнай мандаа томо ехэ «ордон» байгаа, абяамнай сууряатажа байгаагша һэн. Тэндэл «октябрята» болобобди: кардоноор мүшэ хээд, тэрэнээ улаан бүдөөр бүреэд, үбсүүндээ зүүгээд ябаха, хожомынь наймаагай мүшэн бии болоо һэн.
1-3 кл, 2-4 кл – малокомплектнэ классуудта һураһан байнабди. Цыбжид Дамбиевна, Валентина Дашиевна гээд багшанар заагаа. 3 –хи класста бэеэ дааһан класс ябаабди. 1950-1948 онойхид, үшөө «дабтажа һураһан» хүүгэд 1946 онойхид байгаа. Олые аха хүбүүдһээ няһашье «эдихэ» саг бологшо һэн даа. Тэрэ сагта «3» гэһэн сэгнэлтэ ехэ сэнтэй байгаа. «2» гэһэн сэгнэлтэ 3 предмедээр абабал, тэрэ класстаа «һуудаг» байгаа. Тиимэ ушарнууд али олон болоһон гээшэ.
1959 оной хабар эхин классуудай отличнигууд шалгарба: Балданов Жигмитдоржи - 1 класс, Балданова Долгоржаб – 3 класс.
Эдэниие һургуулиин хэрэгсэлэй набороор урмашуулна.
Эхин һургуулиин зүүн урдахана һургуулиин столовын гэр байгша һэн. Столовын поварнуудаар: Будын Нэржэд, Добчиной Долгор гээд хүдэлһэн.
1959 ондо Цыбенов Батожаргал Цыбенович директор боложо ерээ. 2-3 класста пионер болобобди. Намилзажа байһан улаан туг доро зогсоод пионерэй тангариг сээжээр хэлэгшэ һэмди. Ехэ һонин саг байһан гээшэ. Уронайда июниин эхеэр районно пионерскэ слет болодог һэн. Тэндэ хүнгэн атлетикээр мүрысөөн, музыкальна номернууд, үдэшэлэн түүдэг табижа дүүргэлтэ болохо. Пурбодоржи Батомункуевичын директорээр хүдэлхэ үедэ районно, окружной следто түрүүшын һууринуудые эзэлдэг һэмди. Пурбодоржи Батомункуевич гээшэ өөрөө баян баряад хорой урда гаража наадаха, өөрөө волейбол, баскетбол, теннис үхибүүдээр наадалсагша һэн, дуулаха хатарха алиншье тээшээ тэгшэ бэрхэ хүн байһан гээшэ.
1964 ондо манай классай түрүүшын комсомолнууд: Садо, Жигмитдоржи, Цыпелма, Батор дүрбэн Зугалайн һургуули ошожо комсомолдо ороһон байна. Тэрэ үедэ һургуулиһаа сулөө сагтаа ото һэтэ ажалда ябадаг байгаабди. Шэнэ һургуули тойруулаад тариһан мододынь мүнөөни мүнөө болотор ногооржо, һалбаржа байдаг юм. Һургуулиин урда намаг байха. Тэрэ намаг дээрэ үбэлынь каток бэлдээд, «Снежинка» гэжэ валенкын конькитай болоод, тэрэнээ валенкадаа уяжа дэгээдээд хальтирхабди. Баруун хойто хадаһаа бочкын хабһан санатай һолжордог һэмди. Батоцыренов Батор «япон» санатай болобо. Иван Бальжирович, Базаржапов Бальжинима (Бальжаанха), Долсоной Болот гээд ахатан ута гоё санатай ябаха. Бадараев Бальчиндоржи физрук болоо. Тэрэ хэлэгшэ һэн:  «Санаар ябахадаа нооһон оймһо бэшэ, хүдэһөөр оймһо оюулагты, хүлтнай даарахагүй гэдэг һэн. Санын урилдаан болохо. «Халзан толгойе» дүрбэ дахин тойрогшо һэмди. Санада бэрхэшүүл: Дашинимын Ханда, Жигмитдоржын Володя, Батоцыренай Батор, Арсаланай Дулма, Жигзымагай Цыбикжаб, Балдандоржын Валя, Рабданай Бато, Балбарай Цыжидма. Хабар болоходо фермын хоер басагаднай хүнгэн атлетикээр бултые илагша һэн – Даширабданова Цындыма, Балдандоржиева Валя. Садамнай баскетбол, барилдаанда дүрэтэй байха, Валерий, Батор – боксёрнууд. Хүбүүд бултадаа волейбол, баскетбол, футбол бэрхээр наадаха. Теннисээр Цырендоржи, Жигмитдоржие шүүхэ хүн хомор байха. Металлалом, яһа, макулатура (саарһан, тряпка) үнэһэ, шерсть-линка ехээр суглуулуулдаг байха. Манай классай Тугдумов Намсарай тонно тухай лом суглуулжа грамота, ном – приздэ хүртөө.
Һургуулида, столоводо пеэшэ түлэдэг тула, түлеэ бэлдээн гээшэ тон ехэ асуудал байгаа. Дровосклад соо класс бүхэндэ сажанай нормо табигдадаг байгаа. Үшөө ой ошожо, Хүшэгөөрэй урда арада, түлеэ бэлдээндэ үхибүүд багшанартаяа, һургуулиин ажалшад бригаданууд болоод ябадаг байгаа.
Намарай ажал: хартаабха малтаан, колхозой кошара дулаалаан г.м.
Уран һайханай харалга районно, окружной гээд болохо. Тэндэ Сэбэг, Цыпелма дуушад – солистнууд. Цыжидма шүлэг уншаха, конферансье болохо. Басагадай, хүбүүдэй вокальна группа гээд лэ.
1964 ондо сагаан томо һургуулиин бүтэхэдэ эхин һургуулиин гэр хүүгэдэй байра болоо.
Бадмаева Светлана Гыпыловна 5-хи классай руководитель, 6-8 классай – Гомбожаб Гармаевич.
Жигмитдоржи һургуулиин эхин эмхиин комсомолой секретарь, Цыпелма дружинын соведэй түрүүлэгшэ байгаа.
Манай класс бүхы юумэндэ урагшаа һанаатай, эдэбхитэй, яаха аргагүй эбтэй байһан гээшэ. Энэ классһаа урган гараһан ударидагшад: колхозой түрүүлэгшээр агроном мэргэжэлтэй Цыбик Бадмаев Аргалида, Ушарбайда хүдэлөө. Сэндэмэ Даширабданова (Лыгденова) 42 жэлэй стажтай зоотехник Ушарбай племзаводой директорэй орлогшоор олон жэлдэ худэлөө. Медаль материнства I и II степени, медаль «Ветеран труда», худөө ажахын Министерствын грамотаар шагнагдаа. Жигмитдоржи Балданов – тоо бодолгын багшаар түрэл һургуулидаа хүдэлөө, интернадай хүтэлбэрилэгшээр, Ушарбайн администрациин специалистаар таһалгаряагуй 21 жэл худэлөө. Районой, округай грамотаар шагнагдаа. Цыпелма Бальжинимаева бухгалтер мэргэжэлтэй, райОНО-до бухгалтераар, хонишоноор, Догойн ДК-гай директорээр хүдэлһэн. Алтарганын мүнгэн, алтан дипломоор, алтарганын юбилейнэ медаляар, медаль «Ветеран труда», медаль материнства – II степени.
Цыжидма Балданжапова – 43 жэлэй стажтай ород, буряад хэлэнэй багша, «Почётный работник общего образования РФ» нэрэ зэргэтэй, медаль «Ветеран труда».
Цырендоржи Пурбуев атомно подводно лодкодо 2,5 жэлэй турша соо алба хаагаа. Улан-Удын электротехникум, БГУ. Прапорщигһаа подполковник болотороо Бурятиин ФСБ-дэ алба хаагаа. «Заслуженный работник правоохранительных органов РБ» нэрэ зэргэтэй. «За службу в контрразведке»3-хи, 2-хи шатын гэһэн энгэрэй тэмдэгүүдтэй. Үшөө олон-олон медаль, грамотануудтай. Валя Балдандоржиева Могойтодо ахалагша товароведээр  хүдэлөө. Батоболотов Цыден Улан-Удын электротехникум дүүргөөд, техник-связист ажалтай ябаа. Батоцыренов Батор Читинский строительный техникум дүүргөөд, барилгашан ябаа. Садо Сандаков, Нагмит Тагарова колхозой хонин һүрэгые хэды тоодо хүргөөб? Олон-олон жэлнүүдэй туршада шанар һайтай хэды тонно нооһо – «Сагаан алта» гүрэндэ тушаагааб? Ажахынгаа баялиг нилээд арьбадхалсаһан зон байха. Энэмнай юунтэйшье жэшээлшэгүй бэлиг шадабари, буянтай үйлэ хэрэг болоно гээшэ. Цыденеши Базаров колхозой механигаар хүдэлөө. Тугдумов Намсарай МСО-гой строитель.
Түрэл һургуулиим түүхэ домог
Түүрээн байнаа арад түмэниинь
Мандаһан нарые золгохо шадалтай
Мүшэтэһэн огторгойе үдэшэхэ золтой
Заалгаһан багшанараа урмашуулан хүндэлжэ
Үетэн нүхэдэй һайхан һэшхэлтэй ябаял даа.
Һургуулиин наһанайнгаа намтар дурсагшад:
Даширабданова Сэндэма, Балданов Жигмитдоржи, Балданжапова Цыжидма,
Бальжинимаева Цыпелма, Пурбуев Цырендоржи.

Третий выпуск Ушарбайской восьмилетней школы

Мы, дети 1951 года рождения, поступили в нулевой класс в 1958 году, а дети 1952 года поступили в 1 класс в 1959 году и два класса «а» и «б» закончили Ушарбайскую восьмилетнюю школу в 1967 году. За весь период обучения нашими классными руководителями работали: в «а» классе – всеми уважаемый Жапов Пунцук Жапович, учитель трудового обучения, а в «б» классе – Тудупов Мункожаргал Тудупович.
В начальных классах преподавали Бадмажапова Елизавета Манидариевна, Базарова Мария Дарижаповна. Пионервожатым был Дабаев Цырендоржи, он хорошо играл на баяне, увлекался фотографированием. Мы с глубокой благодарностью помним уроки русского языка и литературы Елизаветы Манидариевны, где она наглядно объяснила правила правописания слов: деревянный, стеклянный, оловянный – стекло окна дребезжало, деревянный стол трещал...
Наш класс был самым активным в школе, мы занимали передовые позиции во всех делах и в спорте, и в труде, и в учебе. Ударниками учёбы были Батоболотова Валя, Далайцыренова Ухин, Жимбаева Дулмажап, Мункожаргалова Бальжима, Мэдэгэй Клара, Норбоева Нина, Эрдынеева Цыбикжаб, Шагдарова Дарижаб, Галсанов Бальжинима, Сыжипов Шагдар, Дармаева Цыцыгма и другие. В состав сборной команды школы по разным видам спорта входили Бадмажапов Володя, Бутитов Дугаржап, Пунцуков Ринчиндоржи, Жимбаева Дулмажап, Мункожаргалова Бальжима, Цыдыпова Бальжит, Гындынова Цыремжит, Бабуцынгуев Алексей, Цыдыпов Балданжап, Базарова Цыбикжап, Жигзымаева Дулмажаб и другие. Во Всесоюзном пионерском лагере «Артек» отдыхали наши одноклассники - Батомункуев Мункожаргал и Норбоева Нина. Комсоргами классов были: Галсанов Бальжинима, Цыренова Цырегма, редколлегия класса: Дулмаева Дарима, Норполова Дулмажаб, Санжижапова Дарима. Учебный сектор: Батоболотова Балдулма. Активные участники смотра художественной самодеятельности: Батомункуев Жамьянболот, Цыпелмаева Цырендулма. Наши одноклассники – участники Всероссийского смотра художественной самодеятельности школьников в Москве. Это – Цыбиков Бадмажап, Батомункуев Владимир, Базарова Цымжидма, Жимбаева Дулмажаб, Цыдыпова Бальжит, Мэдэгэй Клара.
Из нашего выпуска закончили высшие учебные заведения 17 человек, средние специальные учебные заведения – 12 человек. Получили педагогические образования и работали учителями 7 человек.
Цыбиков Бадмажап Базарович – Заслуженный зоотехник РФ, к.с/х.н. В. Б. Дылгыржапова – Заслуженный работник здравоохранения АБАО, Отличник здравоохранения РФ, Отличники народного просвещения РФ и Почётные работники общего образования РФ: Шагдарова Дарижаб Шагдаровна, Мункожаргалов Дамдин-Доржо Тудупович, Чимитова Бальжима Мункожаргаловна, Мэдэгэй Клара Мыдыковна, Батомункуев Владимир Намсараевич, Балданова Цымжидма Балдановна. Базарова Цыжидма Жалсановна – Заслуженный работник образования Читинской области, Заслуженный работник культуры АБАО. Цыденова Цыбикжап Цыреновна – Заслуженный работник культуры АБАО. Батоболотова Цыжидма – Заслуженный работник здравоохранения АБАО, Далайцыренова Ухин Дагбаевна – Заслуженный бухгалтер АБАО.

Из серии «Бү марта – не забудь!». Ученики 6-го «а» класса Ушарбайской восьмилетней школы. 1964-1965 учебный год.


Из серии «Бү марта – не забудь!» Третий выпуск Ушарбайской восьмилетней школы, ученики 8 «б» класса.


Выпускники Ушарбайской восьмилетней школы 1964-1967 годы (поимённый список)

1 выпуск (1946-1949 г.р., 1964-1965 учебный год, 26 выпускников):
Арсаланова Дулма, Балбарова Цыжидма, Батожапова Должин, Батомункуева Цыбегмит, Базаров Цыден-Еши, Бадмажапова Надежда, Бабуцынгуева Балма, Бальжинимаев Цыдендоржи, Бутитов Дугаржаб, Дабаев Дашинима, Дабаев Цырендоржи, Дармаев Чимитдоржи, Даширабданов Бато, Доржиева Цыпелма, Жигзымаева Цыбикжаб, Митупов Бато, Митупова Дулмажаб,
Тугдумов Намсарай, Цыдыпова Балдар, Бальжинимаева Цымжидма, Санжижапов Юрий, Юндунова Цымжидма, Наумова Алла,
Долсонова Цыжидма, Жигмитдоржиев Владимир, Дашинимаев Ринчин-Ханда.

2 выпуск (1949-1950 г.р., 1965-1966 учебный год, 21 выпускник):
Бодеев Гомбо, Пурбуев Цырендоржи, Бальжинимаева Цыпелма, Балданжапова Цыжидма, Батоцыренов Батор, Дулмаев Чимитдоржи, Бадмаев Цыбикдоржи, Балданов Жигмитдоржи, Тагарова Нагмит, Даширабданова Цындыма, Балдандоржиева Валентина, Чимитова Дулмажаб, Самбуева Валентина, Норбоева Долгоржаб, Ульзутуева Цыжидма, Батоболотов Цыден, Сандаков Садо, Аюшиев Анатолий, Тугдумов Намсарай, Бадараев Валерий, Батожаргалов Батоболот.

3 выпуск (8 «а», 1951 г.р., 8 «б», 1952 г.р. 1966-1967 учебный год):
Батомункуев Мункожаргал, Бальжинимаев Чимитдоржи, Жимбаева Дулмажаб, Мэдэгэй Клара, Бальжинимаев Владимир, Дулмаева Дарима, Цыдыпова Бальжит, Эрдынеева Цыбикжаб, Балбарова Дулмажаб, Батомункуев Болот, Цыржимыдыкова Намжилма, Цыпелмаева, Базаржапов Батомунко, Далайцыренова Ухин, Самбаева Дулмажаб, Цыбиков Бадмажаб, Цыдыпов Балданжаб, Галсанов Бальжинима, Мандариева Дулмажаб, Цыдендоржиева Хандажаб, Балданова Ц., Батоболотова Валентина, Шагдарова Дарижаб, Батомункуев Гомбо, Бабуцынгуев Алексей, Бадмажапов Владимир, Мункожаргалов Дамдин-Доржи, Базарова Цыбикжаб, Базарова Цыжидма, Цыренова Цырегма, Дондокова Дарима, Мункожаргалова Бальжима.
Педагогический коллектив:
Директор школы: Батомункуев Пурбо-Доржи Батомункуевич.
Учителя: Иван Бальжирович Бальжиров, Ханда Дашиевна Дашиева, Гомбожаб Гармаевич Гармаев, Д. Ц. Бальчинов, Цымжит Доржиевна Доржиева, Ч. Д. Дашиева, Елена Санжиевна Дылгырова, Пунцук Жапович Жапов, Сергей Бадмаевич Доржиев, Пурбо-Доржи Батомункуевич Батомункуев. Мария Дарижаповна Базарова, Т. Ф. Быкова, Е. М. Бадмажапова, Батожаргал Цыбенович Цыбенов, Цыренжаб Соктоевич Соктоев.

Бү марта – не забудь!

На этом старом снимке запечатлён Батомунко Чимитдоржин. Уроженец села Таптанай Дульдургинского района, из рода Һүүри бодонгууд. Родился в 1909 году, по другим сведениям в 1910 году. Старший сын в семье Чимитдоржи Жанчибон. Каждый из детей привнёс большой вклад в развитие Агинского бурятского округа. Батомунко (умер в 1939 году), Дулмажаб (1911-1937 гг.) – родная мать директора Ушарбайской восьмилетней школы Пурбо-Доржи Батомункуевича Батомункуева, Бадмацырен – участник ВОВ, Найдан – участник ВОВ, Рыгжидма (1918-2003 гг.), Евгений – живёт в Агинском, Пагма – рано ушла из жизни.
Вот такая большая семья. Для ушарбайцев личность Батомунко Чимитдоржина представляет огромный интерес. По воспоминаниям Батодалаевой Лхамы (1926 года рождения), Нанзатова Бальжинимы (1918 года рождения) Чимитдоржин Батомунко учительствовал в школе в Сэлхэме в 1928-1929 годах. Пурбо-Доржи Батомункуевич Батомункуев – его родной племянник и был воспитан им. Отсюда фамилия и отчество Пурбо-Доржи Батомункуевича Батомункуева.
Его супруга, известная нам Цыпелма Цыреновна Батомункуева, проживающая ныне в Сахюрте, рассказывает: «В последние 1935-1939 годы Чимитдоржин Батомунко работал заведующим Дульдургинским райОНО. Об этом подробно нам рассказывал известный учитель Аги Дугар Цыдено (отец Даши Дугарова), который хорошо знал Батомунко Чимитдоржина, ведь они были ровесниками. Мы тогда, в 1976-1980 годах, работали в Хойто-Агинской средней школе, беседовали с Дугаром Цыдено. Цыпелма Цыреновна вспоминает слова Дугара Цыдено: «Чимитдоржын Батомункын нэрээр Пурбо-Доржи ябана гэжэ ойлгоод, таняад, яаха аргагуй баярлаа, хөөрөө бэлээ даа. «Һаял 20-ёод гаража ябаhан, сэбэр, залуу, сэхэ зантай hөөлхэн хун hэн даа. Буряад хүбүдэй нэрэ нэрлүүлжэ, облОНО-до хүдэлhэн» гээд, оло дахин дабтаhыень би hайн hананаб».
Снимок Батомунко Чимитдоржина из архива Цыпелмы Цыреновны Батомункуевой.
Бү марта – не забудь!

Супруги Батомункуевы – Пурбо-Доржи Батомункуевич и Цыпелма Цыреновна.
Батомункуев Пурбо-Доржи Батомункуевич (1935-1989 гг.) родился 16 августа 1935 года в с. Табтанай. Мать, Чимитдоржиева Дулмажаб, умерла, когда ему не было и 2 лет. Пурбо-Доржи остался на попечении бабушки Бадмаевой Цырмы (1890-1968 гг.) и родного дяди Чимитдоржиева Батомунко. В дальнейшем его воспитанием занимались бабушка и родной дядя Чимитдоржиев (Жигжитжапов) Гончик. Школу он окончил в 1954 году, в 1955-1957 годах служил в рядах Советской армии. В 1958-1964 годах учился на факультете истории и филологии ЧГПИ им. Н. Г. Чернышевского. До института работал учителем физкультуры, после института – учителем истории Судунтуйской школы. 05.10.1964 по приказу окрОНО назначен директором Ушарбайской 8-летней школы. В Ушарбае Батомункуевы проработали до августа 1968 года. Эти 4 года вспоминаются выпускниками Ушарбайской 8-летней школы как самые интересные, плодотворные. Школа была облагорожена и внешне, и внутренне. В августе 1968 года Пурбо-Доржи Батомункуевич был переведен директором Цаган-Ольской средней школы. Позже он работал во многих школах округа.
Батомункуева Цыпелма Цыреновна, 15. 04. 1940 года рождения. уроженка с. Сахюрта. Выпускница Агинского педагогического училища, Бурятского Государственного педагогического института. С 1961 года замужем за Батомункуевым Пурбо-Доржи. С 5 октября1964 года по август 1968 года работала старшей пионервожатой Ушарбайской восьмилетней школы. Вся ее жизнь посвящена народному образованию Агинского Бурятского округа. Но самые лучшие воспоминания у Цыпелмы Цыреновны о годах работы в Ушарбайской восьмилетней школе.

Старинные документы и фрагменты из рабочего дневника молодого директора Ушарбайской 8-летней школы показывают насколько глубоко и разносторонне он вникал в свою воспитательную и административную работу.
Пурбо-Доржи Батомункуевич и его супруга Цыпелма Цыреновна вырастили и воспитали 5-х детей, 12 внуков, растут 10 правнуков.Коллектив учителей Ушарбайской восьмилетней школы. 1960-е годы.


Ученики 4 «а» класса Могойтуйской начальной школы, 1960-1961 учебный год. Они и стали первыми выпускниками Ушарбайской средней школы. 1 ряд: Даширабданов Бато, Дабаев Дашинима, Цыдыпова Балдар, Батомункуева Цыбегмит, Базаров Цыден-Еши, Тугдумов Намсарай, Бальжинимаев Цыдендоржи. 2 ряд: Бабуцынгуева Балма, Батожапова Должин, Лодойсамбуева Лхама, учитель Тудупов Мункожаргал Тудупович, Цыдендоржиева Галина, Арсаланова Дулма, Батодалаев Бадма. 3 ряд: Дулмаев Чимитдоржи, Жигзымаева Цыбикжап, Дармаев Чимитдоржи, Доржиева Цыпелма, Юндунова Цымжидма, Митупов Бато, Бадмажапова Надя, Дашиев Цыгмитжап, Балбарова Цыжидма.


В незабываемые годы жизнедеятельности восьмилетней школы в Ушарбае происходили события, которые запоминались на всю жизнь. На верхнем снимке: 1965 год, традиционная встреча учительских коллективов Ушарбайской и Догойской школ в Амитхаше, инициатором которой, конечно, был П. Б. Батомункуев. Здесь можно было встретить многих учителей – и самого П. Б. Батомункуева, и Ц. Б. Нуралхаева, и В. Т. Улаханову и многих других.Директора восьмилетней школы.
Слева – Батожаргал Цыбенович Цыбенов.
Справа – Пурбо-Доржи Батомункуевич Батомункуев.
_________________________________________________________________________________________

Догойская школа в этом ЖЖ: Школа жизни-1, Школа жизни-2, Школа жизни-3, Школа жизни-4,
_________________________________________________________________________________________
_____________* * *_____________

P. S. От Виктора Балдоржиева: Тьма документов – кинолент, фото, текстов, картин, книг находятся в архивах, запасниках, музеях зачастую необработанные, собранные неведомо откуда. Они лежат мёртвым грузом и не оказывают воздействия на современников, их потомков.
Все они должны быть обработаны по мере возможности и необходимости и предоставлены современникам. У них нет и не может быть авторов и хозяев, если это только не авторские произведения. Это всенародное достояние. Миллионы документов времён Великой Отечественной войны и разных периодов мировой истории становятся достоянием всех, никто за них не требует признательности и авторства (какое авторство у списка безвозвратных потерь?), сотрудники архивов и музеев числятся в штатном расписании или имеют грантовую поддержку.
Выражение финансовой признательности за работу, обработку, сохранение, публикацию на частных ресурсах тем, кто пожизненно занят увековечиванием памяти, только добровольное. Современник должен иметь непрерывные поддерживающие представления о прошлом, где находятся истоки его души.
Ничто и никто не должны быть забыты. С этой целью и публикуются материалы в моём личном Живом Журнале, где читатель найдёт созданные и изданные мной совместно с заказчиками в разное время книги, альманахи, периодику, а также - материалы на заданные заказчиками темы.

_____________________________________________________

Даже 1 рубль бесценная поддержка благого дела – увековечивания памяти. СПАСИБО не обязательно, лучше – кто сколько может. Перечислить через мобильный банк – 8 924 516 81 19, через приложение на карту 4276 7400 1903 8884 или –
Tags: Могойтуйский район, Ушарбай, ушарбайцы, школа Ушарбая
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments