Виктор Балдоржиев (azarovskiy) wrote,
Виктор Балдоржиев
azarovskiy

Догой. Школа жизни-5

#Догой
Полный текст и фото здесь: Школа жизни-1, Школа жизни-2, Школа жизни-3, Школа жизни-4,
Продолжение публикации 2017 года. (Данные на 2017 год). Публикации строго по оригинал-макету изданной книги - ББК 74.03 (2). Тираж 300 экз.


_______________* * *_________________


II. Догойская восьмилетняя школа – 1960-1967 гг

Догойдо hургуулин баригдаhан тухай

Суг хүдэлhэн багшанарайнгаа, зааhан шабинарайнгаа хуушан  фотозурагуудые хаража байтараа, гэнтэ тухайлхадамни, Догойн 8 жэлэй hургуулиин тогтоhоор аяар 30 жэл үнгэршэhэн байба. Тиимэ дээрэhээ энэ hургуулиин яагаад анха эхин тогтоhон тухай, тэрэнэй түрүүшын багшанар, шабинар тухай hанажа, дурсан бодомжолбоб.

1960 он hэн. Тиихэдэ Догой нютагта 4 класстай  эхин hургуули байгаа. Һуургуулиие даагшаар РСФСР-эй hургуулинуудай габьяата багша Аюр Ральдин хүдэлжэ байhан юм. Тэрэ үедэ КПСС-эй Агын окружкомой нэгэдэхи секретаряар Насак Иролтуевич Юндунов хүдэлжэ байхадаа, КПСС-эй обкомой бюрогэй суглаанда хабаадажа hуутарынь, Забайкалиин сэрэгэй округые захирагша генерал-полковник Крейзер гэнтэ орожо ерээд: «СССР оборонын Министр, Советскэ Союзай Маршал Р. Я.Малиновскиhоо 1960 оной октябрь hарын нэгэндэ ороод байхаар Шэтын областиин Могойтын аймагай Догой hууринда 320 hурагшадай hууритай 8 жэлэй hургуулиин типовой байшан бүхы хэрэгсэлнүүдтэйнь өөрынгөө хүсөөр ба барилгын материалаар барижа үгэхэ гэhэн захиралта абааб», – гэжэ мэдээсэл хэбэ.
Второй раздел.jpgЭнэн тухай хэншье, хаанашье, хэзээшье хөөрэлдөөгүй байгаа, тиимэhээ ехэл гайхал болобо. Тиигэhээр хэдыхэн сагай үнгэрөөд байтар, нүхэр Р. Я.Малиновскиhоо  Аюр Ральдин иимэ бэшэг абаба: «Нүхэр Ральдин! Танай бэшэг абажа, арад зонтой болоод Тантай Могойто тосхондо уулзаhанаа баясан hанабаб. Танай хандалга дүүргэхынь Забайкалиин сэрэгэй округые командалагшада захирагдаба».
Иимэл hонин харюу байба.Уданшьегүй, март hара соо, Шэтэ хотоhоо сэрэгэй топографууд, проект табигшад ерэжэ, байра дээрэнь элдэб хэмжэлгэнүүдые, газарай шэнжэлгэнүүдые хэбэ. Харин апрелиин нэгэнhээ зуу гаран сэрэгшэд-барилгашад Могойтын станци хүрэтэр түмэр харгыгаар ерэhэн хирпиисэ, хабтагайнуудые болоод элдэб модо шулуу, цемент гэхэ мэтэ барилгын хэрэгсэлнүүдые томонууд машинануудаар шэрэжэ, барилгын ажалшье тон эршэмтэйгээр бусалшоо hэн. Тиин hургуулиин байшан тон түргэн саг соо, аргагүй сэбэрээр, бүхы хэрэгсэлнүүдтэеэ баригдаа hэн. Котельнэ, сарайнууд, тойруулаад ехэ хорёо баригдажа, котельнын досоохи дулаасуулха түхеэрэлтэнүүдhээ бэшэниинь августын 14-дэ, барилгашадай hайндэртэ, дүүрээд байгаа hэн. Иимэ дээрэhээ Могойтын аймагай гүйсэдком (түрүүлэгшэнь Чуйков, аймагай ОНО-е даагша Дарижапов) Догойн эхин hургуулиие августын 15-hаа 8 жэлэй hургуули болгоо гэhэн шиидхэбэри абаба. Найман жэлэй шэнэ hургуулиин түрүүшын директорээр Бадмажаб Юндунов томилогдоо hэн. Энэ hургуулиин барилгада Догойн «Россия» колхоз мүнгэ hомолhон байна. Тэрэ үедэ тус ажахын түрүүлэгшээр Бабу Жалсанов, ахалагша бухгалтераар Доржибал Жамбалов гэгшэд хүдэлжэ байгаа. Иигэжэ Догойн «Россия» колхоз округ соо hургуулиин типовой байшангуудые өөрын мүнгэн зөөреэр барилгын эхи татаhан юм. Түрүүшын жэл дулаасуулгын пеэшэн болоод  бэшэ хэрэгсэлнүүд олдоогүй hэн. Энээн дээрэhээ шэнэ жэлэй hуралсалые шэнэ hургуули соо эхилэнгүй, хуушан байhан hургуули соо хоёр табадахи класс нээгдээ бэлэй. Һурагшадай тоо хүсөөхын тула Ага-Хангилhаа, Сагаан-Шулуутайhаа, Уртаhаа hурагшадые асарха баатай болоо. Багшанаршье үсөөн hэн, зүгөөр хоёр табадахинда олоншье багшанар хэрэгтэй бэшэ байгаа. Түрүүшын жэлhээ шэнэ найман жэлэй hургуулиин багшанараар Бадмажаб Юндунов, Бальжима Дамдинжапова, Дулма Цыренова, Буда-Жаб Цыбенов, Шираб-Нимбу Дашидондоков, Ольга Семеновна Бильдушкина гэгшэд хүдэлбэ. Саашадаа классуудшье олон боложо, багшанаршье нэмээ hэн.
Түрүүшын найман жэлэй hургуулиин hуралсалай дүүргэлтэ 1964 ондо болобо. Энэ дүрбэн жэл соо Догойн hургуулида ажалдаа, номдо бэрхэ, гурим журам hайтай hурагшад hураа. Тэрэ үеын hурагшадай, багшанарай хүсөөр шэнэ hургуулида ехэ ажал хэгдээ бэлэй. Һургуулияа тойруулжа модо тариха, жэлэй түлеэ бэлдэхэ болоод бэшэшье ажал hурагшадай ба багшанарай хүсөөр ехэ бүтээгдээ. Багшанар hурагшадаараа hуралсалай болоод хүмүүжүүлгын классай гү, али классhаа гадуур ажал ехэ үрэ hайтайгаар үнгэргэдэг hэн ха. Суббото бүхэндэ багшанар уншаhан номоороо хөөрэлдөө хэжэ, hүүлээрнь хатар наада гү, али спортивна hорёо үнгэргэдэг байгаа. Найман жэлэй hургуули боложо тогтоhон сагhаань Догойдо спортодо ехэ анхарал хандуулагдаа hэн. Спортын ба физкультурын дэбжэлтэдэ hургуулиин директор Б-Ж. Юндунов ехэ нүлөөлөө. Эндэ футбол, баскетбол, волейбол, столой теннис, барилдаанай секцинүүд тон hайнаар хүдэлдэг hэн, тиимэ дээрэhээ ехэ hайн үрэ дүн асардаг байгаа. Жэшээнь, Дулмажаб Жимбаева, Дамдинжаб Раднаев гэгшэд столой теннисээр hурагшадай дунда РСФСР-эй чемпионадта хабаадажа илагшад болоо hэн.
Догойн найман жэлэй (байhаар дунда hургуули) дүүргээд, саашадаа дунда ба тусхай hургуулинуудые дүүргэжэ, дээдэ эрдэмтэй ажахын элдэб мэргэжэлтэд болоhон зон олон юм. Иигээд саашань тоолоо hаа, багшанар, аргашад, зоотехнигүүд, агрономууд, ветврачууд, летчигууд нилээд олон гараhан даа. Тэрэ тоодо сэрэгэй авиациин полковник, лётчик-туршагшад Дашинима Базаров, граждан авиациин вертолетчигууд Виктор Дугаров, Бальжинима Балдаров гэгшэд ороно. Дунда hургуули дүүргэжэ, нютагтаа түрэл колхозойнгоо элдэб hалбарида үрэ дүн hайтайгаар ажаллажа байhан зон мүн лэ олон байха.
Һургуулиин материальна база саашадаа ехэ hайжаран, шэнэ гуримаар hуралсалаа ябуулжа, бүхы предмедүүдээр өөрын кабинедүүдтэй болоо. Ажалай мастерскойдо, багшань Будажаб Цыбенов, элдэб дарханай станогууд табигдаа, мүн нарин дарханай зэмсэгүүдээр түгэс бүридхэгдөө hэн. Физикын, химиин, биологиин кабинедүүд элдэб аппарадуудаар хангагдаа, hургуули өөрын радиоузелтай болоо hэн, мүн ород, буряад хэлэнүүдэй, түүхын кабинедүүд түхеэрэлгэ hайтай болоо. Байhаар hурагшадай тоо олошороо, зарим жэлдэ 500 гаран болодог байгаа. Иимэ ушарhаа Догойн найман жэлэй hургуули 1967 ондо юрэнхы дунда hургуули болгогдоо hэн. Энэ үедэ Догойн «Россия» колхозой хүсөөр табан класстай эхин hургуулиин байшан, табин хүүгэдэй байха байра, жаран hууритай эдеэлэлгын гэр, багшанарай байха хэдэн гэрнүүд баригдаа бэлэй. Иимэ ехэ материальна hуури түхеэрхэ хэрэгтэ тэрэ үеын колхозой түрүүлэгшэ Норсон Дымбрылов, барилгые даагша Дашинима Дугаржапов гэгшэд ехэ үүргэтэй байгаа.
Догой нютагта эхин hургуулиин анха тоготоhоор олохон арбаад жэлнүүд үнгэрөө ёhотой. Эндэ hуража гараад, орон соогоо мэдээжэ болоhон уран зохёолшод, уран зураашад, эрдэмтэд олон байха. Энэ hургуулиингаа түүхые уудалан бэдэрэлгын ехэ ажал ябуулжа, уг узуурынь, анхан эхи татаhан багшанарые, түрүүшын эхин hургуулиин шабинарые тодорхойлхо хэрэгые Догойн hургуулиин мүнөө үеын багшанар, hурагшад ябуулха аабза гэжэ hанагдана.
Мүнөөдэр, үглөөдэрэйнгөө байдалые эршэ түгэс эрхилэн ябаха залуу үетэн гээшэ уг унгияа, түүхэ намтараа мэдэхэ, ойлгохо, зүбөөр сэгнэхэ, тэдээндэ түшэглэн ажабайдалаа түхеэрхэ ёhотой ха юм.
Цыбен Нуралхаев,
багша. Сахюурта hуурин 1990 он.


В Догойской восьмилетней…
В Могойтуе, в период летних каникул, я встретился с директором Зугалайской средней школы Василием Даширабдановым и директором вновь организованной Догойской восьмилетней школы Бадмажаб Юндуновым. При встрече Бадмажаб Юндунович предложил мне проходить педагогическую практику в Догойской школе. Я на его предложение дал согласие.
В то время я уже был семейным и имел годовалого сына. Итак, 1 сентября 1961 года я переехал в с. Догой. Бадмажаб Юндунович договорился с чабаном колхоза «Россия» Дугаром Гармажаповым, и мы жили втроем в его доме, который находился рядом со школой. Так началась моя педагогическая деятельность. Преподавал физику в 6 классе, физкультуру в 5-6 классах. Во второй половине сентября была инспекторская проверка по линии окружного отдела народного образования под руководством Цырендоржи Номогонова. Он по специальности был учителем физики, поэтому посещал мои уроки. Он тогда вел себя не как заведующий окружным отделом народного образования, а как настоящий наставник и старший коллега. Опытный специалист присутствовал на всех моих уроках. В конце занятий вместе со мной разбирал уроки, делал замечания, давал полезные советы по заданной теме.
Уроки по физкультуре я проводил на улице, на спортивной площадке. Из числа одаренных учащихся формировали сборную команду школы по легкой атлетике, настольному теннису и по игровым видам спорта. Принимали участие в районных и окружных соревнованиях. Сам директор школы, Бадмажаб Юндунов, был большим любителем спорта. На своем примере он способствовал развитию физкультуры и спорта на селе.
Как сейчас вспоминаю, педагогический коллектив был сплоченным, дружным. Наряду с опытными учителями работали вчерашние выпускники педагогических училищ и высших учебных заведений. В начальных классах работали учителя с большим стажем. Старших классов было всего 3 комплекта – более 100 учащихся, учились дети сел Догой, Ага-Хангил, Цаган-Челутай, Кусочи. Впоследствии из этих ребят вышли много специалистов сельского хозяйства, промышленности, народного образования, культуры и средств массовой информации.
Например, Батоболот Жалсараев стал кандидатом технических наук. Батор Шагдаров, Мункожаб Очиров, Батожаргал Гармажапов, Цыден Цырендоржиев, Цыпелма Цынгуева – отличились на ниве литературы и искусства. Петр Санданов, Жэмэс Дамбаев – передовые водители, награждены орденом Трудовой Славы III степени. Чабанка Цыбегмит Петрова за трудовые успехи удостоилась ордена «Знак Почета».
Завучем работал Цыбен Нурулхаевич Нурулхаев. Он был очень требовательным, глубоко порядочным человеком. Почти ежедневно проверял планы уроков и контролировал методическую работу учителей школы. Часто проводились занятия методических объединений, заседания педагогического совета школы.
Здание школы было новое, построенное на средства Министерства обороны СССР (министр Р. Я. Малиновский), силами солдат Забайкальского военного округа.
В те далекие годы в Догойской школе учителями начальных классов работали бывшие мои одноклассницы по Зугалайской семилетней школе: Субади Доржиевна Цындымеева, Валентина Аюшиевна Ванданова, Должит Балдановна Идамжапова, Дулма Намсараевна Баторова – выпускники Агинского педагогического училища.
Вновь организованной Догойской восьмилетней школе не хватало учебных пособий, учебников. Несмотря на это стараниями учителей, во главе с Бадмажаб Юндуновичем и Цыбеном Нурулхаевичем, педагогический коллектив добивался достойных результатов в учебно-воспитательной работе. Учащиеся занимались в предметных кружках и спортивных секциях. На высоте было ученическое самоуправление: учком, совет дружины, комитет комсомола. Школьники проявляли любознательность и стремление хорошо учиться.
В школе было много целеустремленных ребят. В их числе чемпионка РСФСР по настольному теннису Дулмажаб Жимбаева, второй призер данного первенства Дамдинжаб Раднаев, будущие чемпионы окружных, областных, всесоюзных соревнований по вольной борьбе Цыден Бутитов, Очир Догдомэ, Доржи Ринчинов, Жалсан Цынгуев. Легкоатлеты Лхама Цыжипова, Цыбикжаб Тагарова, Цырендаши Балданов, Баяндалай Доржиев, Дабасамбу Хандажапов и другие.
Самыми опытными и  имеющими большой педагогический стаж были учителя начальных классов Дугарма Гомбоевна Гомбоева, Дамба Базарович Базарон. Русский язык и литературу преподавала Ольга Семеновна Бильдушкина. Учителем истории работал ветеран комсомола Аги Батоцырен Догдомович Догдомэ. Он проводил встречи со старшеклассниками и с воодушевлением вспоминал события 30-х годов, вел беседу о создании в Догое первой народной власти на Агинской земле, комсомольцах-активистах того времени.
На территории Догойского Сельского Совета функционировал колхоз «Россия» - один из передовых хозяйств Могойтуйского района. Именно в этом колхозе была создана Забайкальская тонкорунная порода овец, под руководством ученого зоотехника Михаила Васильевича Палецкого, зоотехника-селекционера Балдандоржи Батоева. Родители многих школьников работали чабанами, доярками, механизаторами и шоферами. Председатель колхоза «Россия» Бабу Жалсанов, секретарь партийной организации Дугар Батуев и другие специалисты хозяйства оказывали школе большую помощь.
Я благодарен судьбе, что моя трудовая биография началась с учительства в Догойской восьмилетней школе.
Шираб-Нимбу Дашидондоков,
учитель физики Догойской восьмилетней школы начала 1960-х годов, «Отличник народного просвещения РСФСР», кандидат географических наук.
________* * *_________


Первый директор Догойской восьмилетней школы Бадмажаб Юндунович Юндунов с учащимися в период работы в Зугалае.

___________* * *_____________

Выпускники Догойской восьмилетней школы
1 выпуск восьмилетней школы, 1964 год окончания:
Балдоржиева Мыдык, Бильдушкина Лидия, Васильев Петр, Дабаев Радна, Дамбаев Ринчиндоржи, Дашидондокова Долгоржаб,
Доржиев Дашинима, Жалсараев Батоболот, Жаргалова Дарима, Жигжитов Доржи, Жимбаева Дарима, Жимбаева Дулмажап, Рабданов Содномжаб, Раднаев Дамдинжап, Ринчинов Доржи, Цынгуев Жалсан, Цыдыпов Мунко, Цыжипова Лхама, Цырендашиева Цыпелма, Цырендоржиев Цыден, Шагдаров Батор.

______________________________________________________
2 выпуск восьмилетней школы, 1965 год окончания
Учителя начальных классов: Базарон Дамба Базарович, Бодиев Дарма Бодиевич.
Классные руководители: Цыренова Дулма Цыреновна, Жамбалова Долгор Жамбаловна, Батомункуева  Полина Батомункуевна, Намсараев Жигжит Намсараевич, Цыренова Цыжигма Цыреновна, Доржиева Надежда Ринчиновна.
Аюшиева Цыремжит, Базаров Дашинима, Балданова Цырендулма, Балдоржиев Цыгмитжап, Балдоржиева Мыдык, Батоболотов Цыгмитжап, Бониславский Юрий, Боваев Александр, Дабаева Балсан, Дамбаев Жэмэс, Дармаев Мункожаргал, Даширинчинова Дулмажаб, Дондоков Дамдин, Дондокова Долсонжаб, Доржиев Баяндалай, Дугаров Владимир, Жалсанова Юмжит, Жамбалов Доржижап, Жаргалова Дарима, Лодойсамбуева Лхама, Намжилмаева Цыжидма, Норжинов Дашидондок, Петрова Цыбегмит, Рабданов Содномжап, Содномов Дашидондок, Цыренжапова Дулмажап.
В 1965 году окончили восьмилетнюю школу 26 учащихся.
Директорами в восьмилетней школе в разные годы работали Юндунов Бадмажаб Юндунович и Нуралхаев Цыбен Нуралхаевич. С первых лет в восьмилетней школе работали такие прекрасные эрудированные учителя, как Дамдинжапова Бальжима Дамдинжаповна, Бильдушкина Ольга Семеновна, Цыренова Дулма Цыреновна, Цымпилова Цындыма Санжиевна, Идамжапова Должит Балдановна.
После окончания восьмого класса мы всем классом посетили Москву – столицу нашей Родины. Наш классный руководитель Намсараев Жигжит Намсараевич поставил цель: мы должны заработать путёвку своим трудом. В качестве руководителя с нами ездила учитель пения Ванданова Валентина Аюшиевна.
Обычно мы всем классом выезжали на копку картофеля, на заготовку кормов, на очистку катонов, на стрижку овец и т. д. Наша родная школа воспитала нас на традициях бурятского народа, уважения к старшим и любви к своей Родине.
Балдоржиев Цыгмитжап, работал агрономом хозяйства, под его руководством колхоз получал высокий урожай зерновых. Водитель Дамбаев Жэмэс – кавалер ордена Трудовой Славы 3 степени, доярка Дулмажаб Цыренжапова, чабанка Цыбегмит Петрова – кавалеры ордена «Знак Почета».  Отличался в работе водитель Доржижап Жамбалов,
Гордость нашего выпуска – Базаров Дашинима Дамбаевич, летчик-испытатель военной и гражданской авиации, полковник запаса. В его летной карьере произошел редкий случай: на высоте 13 800 метров, в стратосфере на самолете МИГ-25 сработала катапульта… Нашему однокласснику повезло, он остался в живых, восстановился и вернулся в состав лётчиков страны.
Все наши одноклассники верой и правдой отслужили в рядах СА. Многие из наших товарищей добились отличных успехов. Так в период прохождения срочной службы в пограничных войсках Владимир Дугаров стал отличником погранвойск Н-ской заставы и его имя навечно зачислено и написано золотыми буквами в «Книге почета» родной пограничной заставы.
Кроме выпускников добившихся трудовых результатов, есть и многодетные семьи. Это семьи Балдановых Жигмит и Цырен-Дулма (6 детей), Балдоржиевых Цыгмитжап и Дыжит (5 детей), Доржиевых Баяндалай и Цыбегмит (6 детей), Ральдиных Сергей и Цыбегмит (6 детей).
Наш выпуск поздравляет с 110-летней датой всех выпускников, учащихся, учителей, ветеранов педагогического труда Догойской средней общеобразовательной школы имени Даширабдана Батожабая. Желаем неиссякаемого благородства и подвижничества души, творческих успехов, счастья, мира, добра и процветания.
Доржиев Баяндалай,
с Догой, ветеран труда.

_________* * *__________

3 выпуск восьмилетней школы, 1966 год окончания:
Учителя начальных классов: Жанчипова Бутид Жанчиповна, Бадмадоржиева Цыбегмит Бадмадоржиевна, Нуралхаев Цыбен Нуралхаевич, Ванданова Валентина Аюшеевна. Классные руководители: Цымпилова Цындыма Санжиевна.
Баясхаланов Цыгмитжаб, Балданова Цыпилма, Батомункуев Батодоржо, Бадмаев Батажаргал, Буянжаргалов Бата, Гуруева Рыгма, Мункуев Николай, Жалмаев Цыбикжаб, Жаргалов Доржо, Дашиева Цыжигма, Дашиянжипов Дашадоржо, Очиров Мункожаб, Санжаева Дулмажаб, Цыбенова Цырен, Раднаева Цырегма, Ешиев Батодоржо, Тудупов Цыбикжаб, Тагарова Цыбикжаб, Хандажапов Дабасамбу, Рабданов Содном
В 1966 году 20 человек окончили восьмой класс Догойской восьмилетки.
Большинство поехало учиться в Зугалайскую среднюю школу. После школы многие крепко осели в родном хозяйстве. Звезд с неба не хватали, но была у  парней и девчат взращенная привычка к физическому труду, терпение и ощущение крепости жизни, без которых немыслим любой труд. Газетный штамп «Где родился, там и пригодился» весьма точно приложим к нашим сверстникам. Колхоз «Россия» (раньше «Социализм», еще раньше коммуны – «Шэнэ зам», «Улаан баатар», «Шэнэ мальчин»), имел репутацию крепкого хозяйства с хорошими традициями в скотоводстве, позднее и в полеводстве. Хозяйству всегда нужны были руки, работы всем хватало. Расширялись посевные площади, увеличивалось количество тракторов и автомашин. В районе всегда отмечали трудолюбие и основательность догойцев, и при этом их «середняцкую» привычку пребывать как бы на втором плане. «Медийность» (как бы сказали сейчас) их неприметна, их успехи не заполняют газетные передовицы, не мелькают на телеэкранах. Еще одно расхожее выражение «долго запрягают, но быстро ездят» тоже может относиться именно к манере догойцев трудиться.
Время нашей юности совпало с самоотверженным трудом колхозников. В колхозе работало несколько сотен человек. Это время терпеливых тружеников, каждый старался на  совесть выполнить свой трудовой долг. Трудами и заботами был заполнен каждый день наших сверстников. Им было на кого равняться, они старались превзойти трудовые достижения старших предшественников. Еще не ушло романтическое время колхозной юности. Время песен и проводов в армию, когда девушки посвящали любовные песни уходящим парням. В колхозе бурлит жизнь. На полях ревут трактора, к полевому стану снуют автомашины с зерном. На лугах стрекочут сенокосилки. На фермах призывно мычат коровы, бидоны полны молока. На пригорках и в падях пасутся отары овец.
Несколько наших сверстников посвятили себя животноводству. Первой ласточкой порхнула Цыбикжаб, дочь Бодийн Тагара, вышедшая замуж за верблюдовода Жалсарайн Батомунко. Когда поголовье верблюдов, отнюдь не по вине скотоводов, было низведено к нулю, она стала дояркой. Достигла на этой работе немалых успехов, была депутатом райсовета. Потом они приняли отару овец и трудились до самой пенсии. К семидесяти годам здоровье стало пошаливать. Не узнать прежнюю легконогую Цыбикжаб.
Цыгмитжаб Баясхаланов, душа и гордость нашего класса, будучи механиком от бога, начинал свою деятельность заведующим МТМ. Колхозный гараж в бытность его работал как безотказный механизм, под присмотром был каждый агрегат, каждый шуруп и клапан был на своей полке. Проработав несколько лет при технике, решили Цыгмитжаб со своей Цыпилмой Нанзатовной кардинально поменять отрасль и подались в чабаны. И вот уже сорок с лишним лет прошло, по-прежнему в зоне их ответственности очередное колхозное стадо.  Хорошие чабаны – это настоящие руководители производства. К примеру, есть у Баясхаланова грамота победителя конкурса «10 лучших ЛПХ Агинского Бурятского автономного округа 2006 года», и премию в 50 тысяч рублей дали впридачу. Надо к этой награде приплюсовать многочисленные дипломы и призы Цыпилмы Нанзатовны за победы на конкурсах всебурятского праздника «Алтаргана» по шитью бурятского национального костюма. Муж всегда помогает жене создавать эти уникально красивые на показах и сложно-трудоемкие по изготовлению наряды.
Одним из лучших животноводов колхоза был Дашадоржо, потомственный чабан, сын орденосного Будын Дашиянжипа.
Этой работе себя посвятила Цырен Цыбенова, большеглазая красавица нашего класса. Они с мужем Цыденжапом Балдановым обосновались в уронайском урочище  Үбэрэй Булаг, ухаживая за овцами и другими животными.
Среди выпускников шестьдесят шестого года много шоферов. Профессия водителя издавна привлекала деревенских парней. В этот романтический  шлейф попали Николай Мункуев, передовой колхозный шофер, Цыбикжаб Тудупов, исколесивший колхозные поля с соляркой для комбайнов. С молодых лет крутил баранку Батожаргал Бадмаев. Этой работе посвятили себя Батодоржо Батомункуев, один из лучших шоферов МСО, Батодоржо Ешиев (водитель пенсионного фонда) и водитель Агинской ветстанции Доржо Жаргалов. Бата Буянжаргалов после исполкомовского уазика перешел в пожарную часть, стал отличником пожарной охраны.
В когорту лучших механизаторов района по праву входил Цыбикжаб Жалмаев. Это его и других стараниями колхоз «Россия» стал крепким зерноводческим хозяйством, по валовым показателям достигая уровня лучших хозяйства района и округа. На К-700 он обработал многие тысячи гектаров харганашинской пашни, на комбайне намолотил многие сотни центнеров зерна. Неоднократно признавался победителем социалистического  соревнования.
Всю жизнь посвятила торговле Цыжигма Дашиева. Она награждена знаком «За добросовестный труд в потребкооперации России».
Цыпилма, из славной трудовой семьи Цоктын Балданай, стала ветеринаром в Хоринском районе Бурятии. Возглавляла районную ветеринарную лабораторию.
Окончив фельдшерские курсы, у себя в Догое работала Гуруева Ригма. Потом она перешла на почту.
Бухгалтером военкомата трудилась Раднаева Цырегма.
Дабасамбу Хандажапов впоследствии снискал больших успехов в борьбе, став чемпионом Сибири и Дальнего Востока по национальным видам спорта.
Есть среди наших и педагог. Дулмажаб Санжаева после Агинского педучилища работала учительницей начальных классов сначала в Гунэе, потом в Догойской школе.
Об учителях наших. С душевным трепетом вспоминаем наших наставников начальных классов Бутид Жанчиповну, Цыбегмит Бадмадоржиевну. Они нежно и бережно учили познавать мир при помощи чтения, складывать и умножать числа. Во втором классе нашим учителем был Цыбен Нуралхаевич. Потом он стал директором школы. Строг до педантичности и учтив одновременно, светлая рубашка, галстук. Меня всегда удивляла безупречность и даже лоск учителей 1950-60-х в том, что касается рубашки: ведь не было тогда добавления эластана, лавсана и прочих химий. А надо было её гладить почти каждый день, причем громоздким утюгом с горячим углем внутри. Цыбен Нуралхаевич для нас, деревенских детишек стал, как бы сейчас назвали, «иконой стиля». Большой внутренней культуры был человек. Его хрипловатый голос не знал повышенных тонов. Во втором классе мы учились вместе с четвероклассниками в одной комнате. Мы с интересом следили за его «переключениями» на старших. Слушать это было необычайно интересно. Он учил нас, простых и разных, последовательно излагать свои мысли.
Бадмажаб Юндунович привил нам вкус к физкультуре. Он закончил бурятское отделение филфака Бурятского пединститута. Настоящим его увлечением был спорт. В дополнение к урокам физкультуры его всегда можно было видеть на футбольном поле. Несмотря на свою некоторую упитанность, в футбол мог играть с нами до самых сумерек, когда мяч уже не виден. Самозабвенно играл в настольный теннис, то и дело вытирая пот с лысеющей головы. А вот его жена Бальжима Дамдинжаповна словно восполняла отнятые спортом у мужа часы бурятского языка. Она вдохновенно учила бурятской грамматике, её упражнения стали как бы прививкой от неграмотности в родном языке.
Цындыма Санжиевна, наша красивая учительница с грустинкой в глазах, терпеливо объясняла азы геометрии. Марта Пунсуковна с легкими ироническими подковырками учила сложной науке под названием алгебра. Мы также с благодарностью вспоминаем уроки биологии Цыжигмы Цыреновны, русского языка и литературы – Ольги Семеновны и занятия других учителей, наставлявших на путь истинный в начале нашей жизненной истории.
Мункожаб Очиров.


От подготовительного класса Догойской школы до издания словарей
Вышло в свет второе издание Краткого русско-бурятского словаря современных понятий и терминов Мункожаба Очирова. Словарь значительно переработан и дополнен, в нем около 7500 слов и понятий. Объем его 415 страниц. Теперь это трехъязычное справочное издание: к русскому термину и бурятскому переводу добавлено эквивалентное слово на английском языке. Словарь ставит своей задачей перевести и разъяснить содержание понятий и терминов, часто употребляемых в масс-медиа, в статьях и материалах по экономике, политике, праву, религии, культуре и других сферах и вызывающих затруднения, сомнения  в правильности их употребления, толкования. Словарь будет полезен для журналистов и переводчиков, учителей, студентов и старшеклассников в работе с бурятским языком и также рассчитан на широкий круг читателей.
Об авторе словаря. Мункожаб Аюшиевич Очиров в 1957 году пошел учиться в подготовительный класс Догойской школы, в 1966 году окончил восьмой класс. Проучившись после этого в 9-10-м классах в Зугалайской средней школе, поступил в Иркутский университет, в бурятское филологическое отделение. После окончания университета работал журналистом и переводчиком в газетах «Агинская правда», «Буряад үнэн», в Бурятской телерадиокомпании. Преподавал учебные предметы «журналистика»  и «литературный перевод» в Бурятском пединституте. В последние годы работал в Администрации Президента и Правительства Республики Бурятия, в Комитете по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив. Заведовал сектором языковой политики. Координировал подготовку первой республиканской государственной программы развития и сохранения бурятского языка на 2010-2014 гг.
Продолжение следует. Следите за обновлениями ЖЖ.

_____________________________________________________________________
Ушарбайская школа в этом журнале: Уш. школа-1, Уш. школа-2, Уш. школа-3, Уш. школа-4, Уш. школа-5,
______________________________________________________________________

Даже 1 рубль - бесценная поддержка благого дела. СПАСИБО– кто сколько может. Перечислить через мобильный банк – 8 924 516 81 19, через приложение на карту 4276 7400 1903 8884 или –


Tags: #Догой, догой, догойцы, могойтуй, школа
Subscribe

 • Розовые варежки

  Раньше был лозунг: «Всем классом на ферму!» А сейчас? «Всем классом в Союз писателей?» У кого и какие достижения? Сколько…

 • Трагедия

  Однажды меня попросили выступить в старшем классе сельской школы. Для меня такие выступления всегда были занятием утомительным и немного постыдным:…

 • Догой. Школа жизни-6

  #Догой Полный текст и фото здесь: Школа жизни-1, Школа жизни-2, Школа жизни-3, Школа жизни-4, Школа жизни-5, Продолжение публикации 2017…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic
  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments